et
en ru
Laadige rakendus alla

Sõiduki rendileping

Käesolev mootorsõiduki rendileping, mis koosneb üldtingimustest ja eritingimustest, on sõlmitud mootorsõiduki rendileandja (rendileandja) ja mootorsõiduki rentniku (rentnik) vahel. Rendileandja ja rentnik on edaspidi koos nimetatud ka pooled ja kumbki eraldi pool.

 1. MÕISTED
  1. Ettemaks – rahasumma, mis arvutatakse automaatselt ja märgitakse eritingimustes sõltuvalt sõiduki tüübist ja rendiperioodist, mis kuulub rentniku poolt rendileandjale tasumisele. Ettemaksu kasutatakse renditasude ja muude lepingust tulenevate lepingu lõigetes 8.16, 9.5, 9.6, 9.14 ja 12.8 sätestatud tasude osaliseks tasumiseks vastavalt lepingus sätestatud korrale.
  2. Koduleht – rendileandja veebileht, kus on toodud teave renditavate sõidukite kohta ja muu sõidukeid ja nende rentimist puudutav teave.
  3. Igakuine renditasu – rentniku poolt rendileandjale makstav kuutasu, mille summa on märgitud eritingimustes ja mis arvutatakse kuu ettemaksu proportsionaalse osa tasaarvestamisel renditasuga
  4. Mobiilirakendus – CityBee rakendus nutitelefonidele, tahvelarvutitele ja muudele mobiilsetele seadmetele, mis on mõeldud mootorsõiduki rendilepingu sõlmimiseks ja sõiduki lahtilukustamiseks või lukustamiseks.
  5. Rentnik – füüsiline või juriidiline isik, kes on sõlminud käesoleva lepingu ja saanud renditasu makstes õiguse rendileandja antavat sõidukit ajutiselt vallata ja kasutada.
  6. Rentniku töötaja – rentniku (juriidilise isiku) töötaja või muu füüsiline isik, kelle rentnik on volitanud looma mobiilirakenduses rentniku nimel konto ja/või rentima rentniku nimel sõiduki.
  7. Renditasu – rentniku poolt rendileandjale sõiduki rentimise eest makstav tasu, mille summa on märgitud eritingimustes
  8. Renditasu ümberarvutamine – lepingu lõikes 8.16 toodud renditasu ümberarvutamine, mis toimub juhul, kui leping lõpetatakse enne rendiperioodi lõppu.
  9. Rendiperiood – ajavahemik, mil rentnikul on õigus renditasu makstes ajutiselt sõidukit vallata ja kasutada. Eritingimustes on sätestatud ka minimaalne rendiperiood, mis ei ole pikem kui 6 (kuus) kuud. Käesoleva lepingu pikendamisel on minimaalne pikendatud rendiperiood 4 (neli) kuud, kui rendileandja ja rentnik ei lepi teisiti kokku. Sõiduki rendiperiood algab mootorsõiduki rendilepingu jõustumiskuupäevast.
  10. Parkimisala – parkla, kuhu sõiduk on pargitud. Rentnik on kohustatud sõiduki parkimisalalt kätte saama ja/või tagastama sõiduki rendiperioodi lõppemisel või rendiperioodi muul alusel lõpetamisel parkimisalale. Parkimisalad, kust sõiduk kätte saadakse ja kuhu sõiduk tagastatakse, ei pruugi kattuda, kui rendileandja on rentnikku sellest teavitanud. Mobiilirakenduses ja kodulehel märgitud teatud sõidukimudelid tuleb tagastada samasse parkimisalasse, kust need kätte saadi. Parkimisalade nimekiri on toodud mobiilirakenduses ja/või kodulehel.
  11. Eeltingimused on määratletud lõikes 3.10.
  12. Leping – mootorsõiduki rendileping, mis koosneb eritingimustest ja üldtingimustest. Eritingimused ja üldtingimused on käesoleva lepingu lahutamatud ja eraldamatud osad. Kui lepingu eritingimuste ja üldtingimuste vahel esineb mistahes vastuolusid, on lepingu eritingimused ülimuslikud.
  13. Eritingimused on käesoleva lepingu lahutamatu osa. Eritingimused hõlmavad (i) rentniku poolt mobiilirakenduses tehtud ja kinnitatud valikuid ja (ii) rentniku toimingute ja valikute põhjal automaatselt genereeritud lepingutingimusi. Rentnik tutvub nende tingimustega enne lepingu sõlmimist põhjalikult. Rentniku tehtud ja kinnitatud valikuid, sealhulgas rentniku valikute põhjal automaatselt genereeritud lepingutingimusi ei saa rendiperioodi vältel muuta.
  14. Sõiduk – sõiduki telemeetriasüsteemiga varustatud mootorsõiduk, mille rendileandja annab käesolevas lepingus sätestatud korras ja tingimustel rentnikule ajutiseks valdamiseks ja kasutamiseks.
  15. Sõiduki telemeetriasüsteem – sõidukisse paigaldatud elektrooniline süsteem, mis (i) jälgib sõiduki asukohta, marsruuti, koordinaate, virtuaalset sõidukiirust, akupinget ja muid lepingus märgitud sõiduki parameetreid ja edastab andmed rendileandjale ja (ii) võimaldab sõiduki lahtilukustamist ja/või mootori käivitamist.
  16. Tarbija – füüsiline isik, kes soovib sõlmida või sõlmib lepingu eesmärkidel, mis ei ole seotud tema äritegevuse, kaubanduse, käsitöö või kutsealaga (kasutamise eesmärgil).
  17. Käesoleva lepingu tähenduses loetakse igasugune poolte poolt või vahel e-posti, SMSi, sõnumite või muude elektrooniliste teabevahetusvahendite kaudu elektroonilisel kujul edastatud teabevahetus ja teave edastatuks kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis ja see loetakse vastavalt kontekstile „kirjalikuks“.
 1. LEPINGU ESE
  1. Rendileandja kohustub andma rentnikule renditasu eest õiguse ajutiselt vallata ja kasutada sõidukit lepingus sätestatud tingimustel ja lepingus sätestatud korras ja rentnik kohustub maksma rendileandjale lepingus sätestatud tingimustel renditasu.
  2. Pooled lepivad kokku, et rendileandja võib lepingus sätestatud renditasu igas kalendriaastas üle vaadata ja vastavalt rendileandja ettepanekule muuta. Rendileandja teavitab rentnikku muudetud renditasust vähemalt 30 päeva enne lepingu tähtaega. Kui rentnik ei ole renditasu kavandatava muudatusega nõus, teavitab rentnik rendileandjat lepingu lõpetamise soovist 14 päeva jooksul rendileandjalt renditasu muutmise teate saamisest. Leping lõpetatakse lepingu vastavalt tähtajal.
  3. Rentnik on teadlik, et kõik renditavad sõidukid on varustatud sõiduki telemeetriasüsteemiga.
  4. Pooled lepivad kokku, et rentniku tehtud valikud, sealhulgas rentniku poolt mobiilirakenduses tehtud valikute põhjal genereeritud lepingutingimused, millega rentnik on mobiilirakenduses enne lepingu sõlmimist põhjalikult tutvunud, saavad käesoleva lepingu lahutamatuks osaks ja loetakse lepingu eritingimusteks. Pärast seda, kui rentnik on valinud ja kinnitanud mobiilirakenduses sõiduki, mida rentnik soovib rentida, ja pärast esmaste valikute tegemist, sealhulgas sõiduki rentimisega seotud teenuste valimist on rentnikul õigus oma valikuid pärast rendileandjalt kinnituse saamist ja rendileandjale uue lepingu sõlmimiseks lisatasu maksmist muuta. Kui rentnik muudab rendiperioodi vältel lepingu kehtivusajal oma valikuid, loetakse see uue lepingu sõlmimiseks, milleks on vaja rendileandja eelnevat nõusolekut ja lõikes 2.7 sätestatud lisatasu maksmist.
  5. Pooled lepivad kokku, et rendileandjal on õigus osutada lisateenuseid. Kui rendileandja alustab nende teenuste osutamisega, on rentnikul õigus osta rendiperioodil lisatasu eest (uusi) lisateenuseid ja teha mobiilirakenduses (uute) lisateenustega seotud valikuid. (Uute) lisateenustega seotud valikute suhtes kehtivad samad tingimused, mis on sätestatud lepingu lõikes 2.3.
  6. Pooled lepivad kokku, et sõiduk renditakse rentniku poolt valitud ja lepingu eritingimustes märgitud rendiperioodiks. Kui lepingu lõikest 3.11 ei tulene teisiti, teavitatakse rentnikku, et lepingu allkirjastamise kuupäev ja sõiduki kättesaamise või üleandmise kuupäev ei pruugi kokku langeda.
  7. Pooled lepivad kokku, et pooltel on poolte vastastikusel kokkuleppel õigus lepingut pikendada või see enne selle kehtivuse lõppemist lõpetada. Kui rentnik soovib lepingut pikendada või selle enne selle kehtivusaja lõppemist lõpetada, tuleb sellest rendileandjat vähemalt 30 (kolmkümmend) kalendripäeva ette teavitada, saates aadressile info@mybee.ee vastavasisulise e-kirja. Kui rentnik teatab oma soovist lepingut pikendada ja rendileandja on nõus (aga ei ole selleks kohustatud) rentnikuga sõlmitud lepingut pikendama, sõlmivad pooled lepingu pikendamise kokkuleppe, mis saab käesoleva lepingu lahutamatuks osaks. Pärast seda, kui pooled on sõlminud lepingu lõpetamise kokkuleppe, on rentnik kohustatud maksma rendileandjale lepingu pikendamise eest haldustasu summas 150 EUR (sada viiskümmend eurot) ja kokklepitud ettemaksu. Kui rentnik ei soovi lepingut lepingus sätestatud rendiperioodi lõppemisel pikendada ja tagastab sõiduki hiljemalt rendiperioodi viimasel päeval rendileandjale, loetakse leping lõppenuks.  Eritingimused
  8. Pooled lepivad kokku, et rentniku poolt taotletud rendiperiood ei tohi mingil juhul ületada 60 kuud.
  9. Pooled lepivad kokku, et rentnikul on õigus kasutada sõidukit isiklikuks otstarbeks või oma äritegevuse, kaubanduse, käsitöö või kutsetegevusega seotud eesmärgil.
  10. 2.10.Pooled lepivad kokku, et pärast rendiperioodi lõppu, mil rentnik on lepingu nõuetekohaselt täitnud, võib (aga ei ole kohustatud) rendileandja anda rentnikule õiguse osta sõiduk rendileandja poolt sätestatud eritingimustes märgitud sõiduki ostuhinna eest. Kui rentnik soovib renditud sõiduki rendiperioodi lõpus osta, peab rentnik rendileandjat oma kavatsusest sõiduk osta vähemalt 30 (kolmkümmend) kalendripäeva enne rendiperioodi lõppemist teavitama, kasutades selleks mobiilirakenduses või kodulehel toodud kontaktandmeid. Pooled lepivad sõiduki ostuhinnas ja muudes küsimustes kokku eraldi sõiduki ostulepingus.
  11. Rendileandja võib (aga ei ole kohustatud) anda rentnikule õiguse osta sõiduk rendileandja poolt määratud ostuhinna eest ka igal ajal rendiperioodi vältel enne rendiperioodi lõppemist, kui rentnik on kuni selle hetkeni lepingut nõuetekohaselt täitnud. Rentnik peab teavitama oma kavatsusest sõiduk osta enne rendiperioodi lõppemist, kasutades selleks mobiilirakenduses ja/või kodulehel toodud kontaktandmeid. Rentnikult teate saamisel annab rendileandja rentnikule teada, kas talle võidakse enne rendiperioodi lõppemist anda õigus sõiduk osta ja pakub välja sõiduki ostutingimused, sealhulgas sõiduki ostuhinna pakkumise. Rentnikul on õigus pärast rendileandjalt sõiduki ostutingimuste saamist sõiduki ostmisest loobuda.
  12. Igal juhul ei sisaldu renditasud ja muud lepingust tulenevad lõigetes 8.16, 9.5, 9.6, 9.14 ja 12.8 sätestatud tasud sõiduki hinnas ega maksumuses, kusjuures sõiduki pikaajalist renti käesoleva lepingu alusel ei käsitleta ega loeta rendileandja poolt rentnikule antavaks mistahes rahalise abi vormiks sõiduki rentniku omandisse üleminekuks.
  13. Käesoleva lepinguga teavitab rendileandja rentnikku sellest, et käesoleva lepingu alusel rentnikule renditud sõidukit võib finantseerida kolmas isik, kellele sõiduk kuulub, ja seetõttu on rahastajal finantseerimislepingu mittenõuetekohase täitmise korral õigus igal ajal rendiperioodi vältel nõuda, et rentnik tagastaks sõiduki 5 (viie) tööpäeva jooksul rentnikule vastavasisulise teate kirjalikult taasesitamist võimaldavas vormis esitamisest. Sellisel juhul, kui rentnik on saanud rahastajalt nõude tagastada sõiduk enne rendiperioodi lõppemist, (i) peab rentnik tagastama sõiduki rahastajale rendileandja poolt nimetatud aadressile ettenähtud aja jooksul, (ii) kui rentnik ei tagasta sõidukit rahastajale ettenähtud aja jooksul, peab rentnik jätkama renditasu maksmist sõiduki tegeliku kasutamise eest vahetult määratud rahastajale, kuni rentnik tagastab sõiduki rahastajale ja ka (iii) taotlema õigust osta sõiduk koheselt rahastaja poolt eraldi kehtestatud tingimustel, sealhulgas rahastaja poolt määratud ja otse rahastajale makstava ostuhinnaga, (iv) pärast sõiduki tagastamist rahastajale võib rentnik aktsepteerida rendileandja eraldi pakkumise saada ülejäänud rendiperioodiks poolte poolt ümberarvutatud renditasu eest teine sobiv sõiduk või asendussõiduk (kui ja ulatuses, mil see on kohaldatav).
 2. LEPINGU SÕLMIMISE JA SÕIDUKI KÄTTESAAMISE KORD
  1. Lepingu võib sõlmida üksnes siis, kui kõik lepingu lõigetes 3.2–3.13 sätestatud tingimused on täidetud.
  2. Lepingu sõlmimiseks peab rentnik logima sisse mobiilirakendusse ja looma isikliku konto. Kui rentnik on juriidiline isik, registreerib ja avab mobiilirakenduses ja/või kodulehel konto rentniku nimel rentniku määratud töötaja, kui on saanud rendileandjalt kinnituse, et lepingu saab lepingu lõikes 3.3 sätestatud viisil sõlmida.
  3. Kui juriidilisest isikust töötaja soovib rentida sõiduki rentniku nimel, tuleb esitada järgmine rentnikku puudutav teave: juriidilise isiku nimi, registreerimisnumber, käibemaksukohustuslasena registreerimise number, registrijärgne aadress, e-posti aadress, telefoninumber, juriidilise isiku esindaja ees- ja perekonnanimi ja teave sõidukit kohta, mida ta soovib rentida. Pärast selle teabe saamist kontrollib rendileandja teavet ja kinnitab, et rendileandjaga saab mobiilirakenduses lepingu sõlmida, kui rentniku töötaja on rentniku nimel konto avanud.
  4. Rendileandja kontrollib rentniku (füüsilise isiku), kes soovib mobiilirakendusse sisse logida ja seal isikliku konto avada, isikusamasust ja tema juhiloa kehtivust. Individuaalse konto avamisel peab rentnik laadima üles digitaalse pildi oma näost ja juhiloast. Selle kättesaamisel kontrollib rendileandja mõlemal dokumendil oleva foto vastavust ja juhiloa kehtivust. Seda protseduuri ei kohaldata juriidilisest isikust rentniku ega rentniku töötaja puhul, kelle isikusamasust ja juhiluba ei kontrollita.
  5. Pärast sisselogimist ja rentniku isikusamasuse ja juhiloa kehtivuse nõuetekohast kontrollimist peab rentnik sisestama mobiilirakenduses kõik rendileandja privaatsuspoliitikas märgitud andmed või esitama mobiilirakenduses nõutavad dokumendid. Pärast vajalike andmete esitamist peab rentnik valima sõiduki, mida ta soovib oma MyBee kontol või individuaalselt rentida, määrama soovitud rendiperioodi, ettemaksu summa, sõiduki soovitud läbisõidulimiidi rendiperioodi kohta ning tegema muud valikud; kui rentnik on oma vajadusi rendileandjaga arutanud, näeb rentnik kõiki temale automaatselt genereeritud valikuid.
  6. Pärast lepingu lõikes 3.5 nimetatud toimingute tegemist ja nõutavate valikute tegemist või kõikide temale automaatselt genereeritud valikute kinnitamist sõlmivad pooled rentniku poolt valitud sõiduki kohta lepingu.
  7. Leping loetakse sõlmituks alates selle allkirjastamise hetkest:
   1. Kui rentnik on tarbija ja teeb lepingu lõikes 3.5 nimetatud valikud ise, allkirjastatakse leping mobiilirakenduses järgmiste toimingute tegemisega: (i) rentnik teeb lepingu eritingimusteks loetavad valikud ja kinnitab need ja (ii) pärast valikute kinnitamist sisestab rentnik mobiilirakenduses ja/või kodulehel SMSiga saadetud automaatselt genereeritud koodi. Pärast nende toimingute tegemist loetakse lepingu nõuetekohaselt allkirjastatuks ja sõlmituks.
   2. Kui rentnik on juriidiline isik ja teeb lepingu lõikes 3.5 nimetatud valikud ise, allkirjastab rentnik kõigepealt rendileandjaga kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis eraldi kokkuleppe. Pärast kokkuleppe allkirjastamist on rentnikul (juriidilisel isikul) õigus allkirjastada mobiilirakenduses mootorsõiduki rendileping ülaltoodud lõikes 3.7.1 sätestatud korras.
   3. Kui rendileandja genereerib rentniku läbiarutatud vajaduste põhjal valikud ise, sõlmivad pooled lepingu, allkirjastades selle Dokobit portaalis (https://www.dokobit.com/) elektroonilise allkirjaga või mistahes muu samaväärse elektroonilise allkirjaga.
  8. Lepingu sõlmimisel peab rentnik tasuma rendileandjale eritingimustes lepingu sõlmimiseks sätestatud tasu. Lepingu sõlmimise tasu debiteeritakse automaatselt mobiilirakenduses määratud rentniku (tarbija) pangakaardilt. Kui rentnik (tarbija) ei maksa kaardiga, on rentnikul (tarbijal) õigus teha makse ülekandega rendileandja poolt määratud pangakontole. Kui rentnik on juriidiline isik, tuleb maksed teha ainult ülekandega rendileandja poolt määratud pangakontole.
  9. Pärast lepingu allkirjastamist peab rentnik tasuma rendileandjale rentniku poolt lepingu eritingimustes valitud ettemaksu summa. Rentniku valikul võib ettemaksu summa debiteerida automaatselt mobiilirakenduses märgitud rentniku pangakaardilt või rentnik võib tasuda selle pangaülekandega rendileandja poolt määratud pangakontole, sõltuvalt rentniku poolt mobiilirakenduses valitud makseviisist.
  10. Kui rentnik on lepingu allkirjastanud, tasunud lepingu sõlmimise tasu ja ettemaksu ja kui lepingu lõigetes 3.8 ja 3.9 nimetatud maksed on laekunud rendileandja pangakontole (eeltingimused), kohustub rendileandja andma rentnikule õiguse ajutiselt vallata ja kasutada sõidukit käesolevas lepingus sätestatud korras. Kui rentnik ei maksa lepingu lõigetes 3.8 ja 3.9 nimetatud summasid 3 (kolme) tööpäeva jooksul, loetakse, et eeltingimused ei ole täidetud ja leping ei loo pooltele mingeid täiendavaid kohustusi ning leping lõpeb 3ndal (kolmandal) tööpäeval kell 00.00.
  11. Rentnikul on õigus sõidukile järele tulla, kui ta saab mobiilirakenduses märgitud e-posti aadressile teate, et renditud sõiduk on kättesaamiseks valmis ja teabe parkimisala kohta, kuhu sõiduk on pargitud. Kui kasutaja on valinud mobiilirakenduses, et renditud sõiduk toimetatakse lisatasu eest rentniku poolt märgitud aadressile, toimetab rendileandja sõiduki hiljemalt 3 (kolme) tööpäeva jooksul rentniku poolt märgitud aadressile.
  12. Kui rentnik saabub parkimisalale, kuhu sõiduk on pargitud, või kui rendileandja toimetab sõiduki rentniku poolt nimetatud aadressile, peab rentnik valima sõiduki lahtilukustamiseks mobiilirakenduse ekraanil kuvatava käsu „lukusta lahti“. Kui rentnik lukustab sõiduki lahti, loetakse, et sõiduki valdus on rentnikule üle läinud.
  13. Rentnik peab sõidukit (nii seest kui väljast) kontrollima ja veenduma, et sõidukil, selle varustusel, sealhulgas sõiduki mistahes sisseseadel, tarvikutel ja lisaseadmetel (sealhulgas süütevõtmel ja sõiduki dokumentidel) ei ole mingeid väliselt nähtavaid kahjustusi. Kui rentnik märkab sõidukil või selle varustusel väliselt nähtavaid kahjustusi/puudusi, on rentnik kohustatud need kahjustused registreerima (pildistama) ja andma nendest kahjustustest/puudustest rendileandjale viivitamata, kuid mitte hiljem kui 1 (ühe) tunni jooksul pärast vastavate kahjustuste/puuduste avastamist mobiilirakenduses ja/või kodulehel märgitud telefoni või e-posti teel teada ja saatma rendileandjale kahjutustest/puudustest tehtud fotod. Kui rentniku poolt registreeritud kahjustused/puudused on väikesed (nt väike kriimustus sõidukil), võib rentnik, kes on rendileandjat registreeritud kahjustustest/puudustest teavitanud ja saatnud rendileandjale kahjustustest/puudustest tehtud fotod, hakata sõidukit kasutama. Kui rentniku poolt registreeritud kahjustused/puudused ei ole väikesed (nt sõidukis on mõlgid, varustus on puudu jne), võib rendileandja anda rentnikule, kes on kahjustused/puudused registreerinud, rendileandjat nendest viivitamata teavitanud ja saatnud rendileandjale kahjustustest/puudustest tehtud fotod, muu sobiva sõiduki või asendussõiduki ajani, mil rendileandjal on võimalik pakkuda muu sobiv sõiduk, või asendussõiduki. Kui rendileandjal ei ole võimalik rentnikule sobivat sõidukit või asendussõidukit pakkuda, on rendileandjal õigus leping viivitamata lõpetada ja hüvitada kõik rentniku poolt lepingu alusel rendileandjale makstud summad. Kui rentnik, kes on kontrollinud sõiduki väliskülge ja salongi ning märganud sõidukil kahjustusi/puudusi, sealhulgas kahjustusi selle sisseseadel, tarvikutel ja lisaseadmetel või nende puudumist, ei teavita rendileandjat sellest käesolevas lõikes sätestatud korras ja tähtaja jooksul, loetakse, et kõik kahjustused/puudused on tekkinud rendiperioodi vältel ja nende kahjustuste/puuduste eest vastutab rentnik.
  14. Sõiduki mootor käivitub sõiduki sees oleva süütevõtmega. Kui sõiduki käivitamiseks ei ole süütevõtit vaja, käivitub sõiduk nupu ja piduripedaali vajutamisega.
  15. Pooled lepivad kokku, et rendileandjal on õigus osutada mobiilirakenduses või rendileandja kodulehel kirjeldatud lisateenuseid. Kui rendileandja alustab nende teenuste osutamisega, on rentnikul õigus valida ja tellida mobiilirakenduses enne lepingu sõlmimist sõiduki rentimisega seotud lisateenuseid (nt sõiduki pesemine, rehvide hoiustamine jne) ja/või täiendavaid tooteid (nt jalgrattahoidjad, turvatoolid). Rentnik peab valima lisateenused enne lepingu sõlmimist ning pärast lepingu sõlmimist ja/või rendiperioodi vältel ei ole rentnikul õigust lisateenuseid tellida. Renditasu maksetingimusi kohaldatakse mutatis mutandis ka lisatoodete eest tasumise tingimustele.
  16. Rentnik on teadlik, et rendileandja võib igal ajal muuta lepingu lõikes 3.15 nimetatud lisateenuste osutamise tingimusi ja/või alustada uute teenuste osutamist ja/või lõpetada mõnede mobiilirakenduses või kodulehel kirjeldatud teenuste osutamine. Rendileandja avaldab, et osutab rentnikule selliseid lisateenuseid ja sellistel tingimustel, mis kehtisid vastavate mistahes teenuste tellimise ajal.
  17. Rentnik on teadlik, et käesoleva lepingu sõlmimisega avaldab rentnik, on teadlik ja mõistab, et kui rentnik ei vali lepingu lõikes 3.15 nimetatud mistahes lisateenuseid, ei sisalda renditasu järgmisi kulusid ja rendileandja ei hüvita rentnikule mistahes selliseid kulusid mistahes viisil ega kujul, sealhulgas, kuid mitte ainult:
   1. kütus ja sõiduki hooldustooted;
   2. sõiduki remonditeenused, sealhulgas määrdeainete, filtrite ja muude materjalide või sõiduki komponentide vahetus ja remont, sõiduki tehnilise hoolduse teenused ja varuosad;
   3. sõiduki pesemine, poleerimine ja vahatamine;
   4. sõiduki mistahes lisaseadmete paigaldamine, eemaldamine ja remont;
   5. sõiduki tavapärast kulumist ületavate kahjustuste kulu;
   6. halduskaristused ja trahvid;
   7. kindlustusfrantsiis;
   8. mistahes kulud ja kulutused, mis on tekkinud seoses rentniku tegevuse või tegevusetusega seoses käesoleva lepingu mittenõuetekohase täitmisega või õigusaktide või eeskirjade rikkumisega kolmandate isikute poolt;
   9. rendileandja lisakulud, mis on tingitud muutustest käibemaksumääras või muudes maksudes ja lõivudes või uutest maksudest (nt saastetasu) ja lõivudest.
 3. RENTNIKU ÕIGUS ANDA TEISTELE ISIKUTELE LUBA SÕIDUKI AJUTISEKS VALDAMISEKS JA KASUTAMISEKS
  1. Rendileandja eelneva kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis nõusoleku saamisel on rentnikul õigus anda teistele Eestis ja/või Euroopa Liidus kehtivat juhiluba omavatele füüsilistele isikutele ja rentniku töötajatele luba sõiduki ajutiseks valdamiseks ja kasutamiseks rentniku nimel ja kulul. Rentnik vastutab selle eest, et isikutel, kellele on antud õigus sõidukit ajutiselt vallata ja kasutada, on kehtiv juhiluba. Rendileandjal on õigus igal ajal rendiperioodi vältel nõusolek sõiduki ajutiseks valdamiseks ja kasutamiseks mistahes isiku poolt, kes ei ole rentnik (või rentniku esialgselt määratud esindaja), tagasi võtta, teavitades rentnikku sellest 7 (seitse) tööpäeva ette.
  2. Rentnik on teadlik, et rentniku töötaja võib avada mobiilirakenduses konto ja kasutada seda kontot rentniku nimel.
  3. Pooled lepivad kokku, et kui rentniku töötaja lõpetab rentnikuga töösuhte või muu suhte, mis oli aluseks rentniku töötaja poolt rentniku nimel tegutsemiseks ja lepingu sõlmimiseks ja/või täitmiseks, jääb leping kehtima, kuid 1) rentnik kohustub kas tagama, et töötaja poolt rentniku nimel avatud konto ja kontol toodud rentniku töötaja isikuandmete kasutamist jätkatakse täielikus lepingu täitmiseks vajalikus ulatuses või 2) rentniku direktor teavitab rendileandjat mobiilirakenduses ja/või kodulehel märgitud e-posti aadressil rentniku töötaja asendamisest ja esitab teabe rentniku uue töötaja isikusamasuse kohta. Kui rendileandja saab teabe rentniku uue töötaja kohta, kohustub rendileandja blokeerima rendileandja endise töötaja ja tema poolt avatud konto ning lisama rentniku uue töötaja ja avama rentnikule uue konto. Rentnik vastutab igakülgselt rentniku töötaja isikuandmete õiguspärase esitamise eest lepingu sõlmimise ja täitmise eesmärgil.
  4. Rentnik peab tutvustama füüsilisele isikule, kellele rentnik annab õiguse sõidukit ajutiselt vallata ja kasutada, käesolevas lepingus sätestatud tingimusi. Kui rentnik annab õiguse sõiduki ajutiseks valdamiseks ja kasutamiseks teisele füüsilisele isikule, nagu on sätestatud lepingu lõikes 4.1, vastutab rentnik sõiduki nõuetekohase valdamise ja kasutamise eest ja käesoleva lepingu nõuetekohase täitmise eest.
  5. Kui lepingu lõikest 4.1 ei tulene teisiti, on rentnikul keelatud sõidukit allrentida ja/või anda see tasu eest kolmandate isikute kasutusse.
  6. Rentnik vastutab igakülgselt sõidukit kasutavate füüsiliste isikute, sealhulgas rentniku töötajate poolt sõidukile ja/või selle komponentidele, sealhulgas lisaseadmetele põhjustatud kahjustuste eest.
 4. MOBIILIRAKENDUSE SISSELOGIMISANDMETE SÄILITAMINE
  1. Rentnik ja rentniku töötaja peavad hoidma mobiilirakenduse sisselogimisandmeid turvaliselt ja mitte avaldama neid kellelegi. Rentnik avaldab käesolevaga, et vastutab täielikult rentniku konto kasutamise eest mobiilirakenduses ning konto ja sisselogimisandmete turvalisuse eest ja hüvitab kõik kulud ja kulutused, mida rendileandja kannab rentniku poolt konto kasutamisel mobiilirakenduses. Rentnik vastutab ka kolmandate isikute potentsiaalse juurdepääsu eest rentniku kontodele või sisselogimisandmetele mobiilirakenduses, olenemata sellest, kuidas kolmandad isikud rentniku kontodele või sisselogimisandmetele juurdepääsu said, välja arvatud juhul, kui kolmas isik on saanud juurdepääsu rentniku sisselogimisandmetele asjaolu tõttu, mille eest vastutab rendileandja, nt sisselogimisandmed saadi rendileandja andmebaasi häkkimise teel.
  2. Rentnik kohustub rendileandjat viivitamata mobiilirakenduses märgitud telefoni teel teavitama, kui mobiilirakenduse ja/või kodulehe sisselogimisandmed on kadunud või kolmandatele isikutele teatavaks saanud.
  3. Rendileandja on kohustatud viivitamatult pärast rentnikult kaotsiläinud või avalikuks saanud mobiilirakenduse sisselogimisandmeid puudutava teate saamist mobiilirakenduse sisselogimise blokeerima.
  4. Nii rendileandja kui rentnik on kohustatud teavitama teineteist isikuandmete (nt eesnimi, perekonnanimi / ettevõtte nimi, aadress, telefoninumber jne) muutumisest 3 (kolme) kalendripäeva jooksul. Rentnik on kohustatud teavitama rendileandjat hiljemalt 3 (kolme) kalendripäeva jooksul ka mistahes sündmustest või asjaoludest, mis võivad mõjutada lepingust tulenevate kohustuste nõuetekohast täitmist, sealhulgas, kuid mitte ainult rentniku ümberkorraldamine (sealhulgas ühinemise või jagunemise teel), rentniku suurema osa varade võõrandamine, likvideerimismenetluse algatamine, rentniku ümberstruktureerimistaotluse esitamine kohtusse või võla-, pankrotimenetluse või mistahes muu menetluse algatamine, mille alusel taotlevad võlausaldajad rentnikult võlgade sissenõudmist.
  5. Kui rentniku sisselogimisandmete kaotsimineku või rentniku sisselogimisandmete kolmandatele isikule teatavaks saamise tõttu kantakse kahju, loetakse kahju tekkinuks rentniku süü tõttu, välja arvatud juhul, kui rentnik tõestab vastupidist, ja kahju peab hüvitama rentnik.
  6. Rentnik on kohustatud tagama, et mobiilirakenduse ühenduse loomiseks kasutatava riistvara, tarkvara või muu seadme kasutamisel on kehtestatud kõik mõistlikud turvameetmed, sealhulgas viirusetõrjeprogrammid ja rentnik vastutab kõikide tagajärgede eest, mis tulenevad rentniku arvuti- või muude süsteemide ebapiisavast kaitsest. Kui mobiilirakenduse ühenduse loomiseks kasutatava tarkvara ja andmete turvalisus on ohus, väljastab rendileandja rentniku taotlusel uue parooli.
 5. SÕIDUKI HOOLDUS- JA KASUTUSTINGIMUSED
  1. Alates sõiduki rentniku valdusesse ülemineku hetkest kuni lepingu lõppemiseni vastutab sõiduki õigeaegse hoolduse, tehnilise hoolduse, tehnoülevaatuse ja remondi eest igakülgselt rentnik.
  2. Sõiduki tehnilist hooldust, tehnoülevaatust ja remonti võib teostada ainult sõiduki konkreetse tootja ametlik autoteenindus või mobiilirakenduses osutatud autoteenindus. Pooled lepivad kokku, et rendileandjal on õigus ühepoolselt tehnilise hoolduse, tehnoülevaatuse ja remonditeenuse osutajate nimekirja ajakohastada. Teenuseosutajate ajakohastatud nimekirjad on kättesaadavad ja rentnik saab nendega tutvuda mobiilirakenduses ja/või kodulehel. Kui rentnik soovib kasutada sõiduki tehnilise hoolduse, tehnoülevaatuse ja remonditeenuseid, peab rentnik tutvuma mobiilirakenduses ja/või kodulehel avaldatud teenuseosutajate nimekirjaga.
  3. Rendileandjal on õigus teavitada rentnikku mobiilirakenduse kaudu või muudel rentniku poolt mobiilirakenduses esitatud kontaktandmetel või tuletada rentnikule meelde vajalikke meetmeid, mida rentnik peab seoses sõiduki remondi või tehnilise hooldusega võtma, kuid see ei vabasta rentnikku kohustusest hoida sõidukit lepingutingimustes sätestatud seisukorras.
  4. Pooled lepivad kokku, et kui rentnik ei vali lepingu lõikes 3.15 sätestatud rehvide hoolduse lisateenust, tagastab rentnik, juhul kui sõiduki rendiperiood on lühem kui 36 (kolmkümmend kuus) kuud, sõiduki rendileandjale samade rehvidega, mis olid renditud sõidukiga kaasas. Pooled lepivad kokku, et sõiduk tuleb igal juhul tagastada rendileandjale kasutuskõlblike rehvidega.
  5. Rentnik peab lepingu kehtivusajal kinni pidama eritingimustes sätestatud sõiduki igakuisest läbisõidulimiidist ja rentnikul ei ole õigust seda limiiti ületada. Igakuine läbisõidulimiit, mida rentnik ei tohi ületada, arvutatakse rendiperioodiks kehtestatud perioodi läbisõidulimiidi jagamisel sõiduki rendikuude arvuga. Kui igakuine läbisõidulimiit ületatakse 15% võrra, on rendileandjal õigus igal ajal nõuda, et rentnik maksaks rendileandjale trahvi 0,15 eurot (viisteist senti) kilomeetri kohta 5 (viie) kalendripäeva jooksul alates vastavasisulise nõude saamisest.
  6. Rentnik on teadlik, et kogu sõiduki rendiperioodi vältel tuleb sõiduki tehnilist hooldust, tehnoülevaatust ja remonti teostada rentniku kulul. Kui rentnik on valinud, et sõiduki tehnilist hooldust ja tehnoülevaatust teostab rendileandja ja rentnik on tasunud kogu eritingimustes märgitud summa, teostab sõiduki tehnilist hooldust ja/või tehnoülevaatust rendileandja. Kui rentnik ületab eritingimustes sätestatud perioodi läbisõidulimiidi põhjal arvutatud sõiduki igakuise läbisõidulimiidi ja rentnik on seetõttu kohustatud teostama sõiduki tehnilist hooldust ja tehnoülevaatust, peab rentnik tasuma sõiduki mistahes sellise tehnilise hoolduse ja tehnoülevaatuse kulud ja muud tasud.
  7. Sõidukit tohib kasutada Eesti Vabariigi territooriumil. Sõidukit võib kasutada väljaspool Euroopa Vabariigi territooriumit ja sõita Euroopa Liidu territooriumil või väljaspool Euroopa Liidu territooriumit tingimusel, et järgmised tingimused on täidetud: (i) rentnik võib lahkuda Eesti Vabariigi territooriumilt muu Euroopa Liidu liikmesriigi territooriumile või lahkuda mistahes muu Euroopa Liidu liikmesriigi territooriumilt teise Euroopa Liidu liikmesriigi territooriumile, kui rentnik on teavitanud rendileandjat sellest e-posti teel aadressil info@mybee.ee hiljemalt 3 (kolm) tööpäeva enne Eesti Vabariigi territooriumilt või rentniku või rendileandja poolt nimetatud viimase Euroopa Liidu liikmesriigi territooriumilt lahkumist; (ii) rentnik võib lahkuda Euroopa Liidu territooriumilt üksnes rendileandja poolt rentnikule antud eelneval kirjalikul nõusolekul. Rentnik peab taotlema rendileandja nõusolekut e-posti teel aadressil info@mybee.ee hiljemalt 3 (kolm) tööpäeva enne Euroopa Liidu territooriumilt lahkumist. Nõusoleku maksumus rentniku Euroopa Liidu territooriumilt lahkumiseks on 30 EUR (kolmkümmend eurot). Pärast Euroopa Liidu territooriumilt lahkumist on rentnikul õigus kasutada sõidukit kuni 3 (kolme) järjestikuse kalendrikuu jooksul, pärast mida tuleb sõiduk tagastada Eesti Vabariiki. Igal järgmisel korral peab rentnik enne lahkumist tegema käesolevas lõikes sätestatud korras ja ajakava kohaselt järgmist, vastavalt vajadusele: (i) Eesti Vabariigi territooriumilt teise Euroopa Liidu liikmesriigi territooriumile lahkumisel ja iga Euroopa Liidu liikmesriigi territooriumilt teise Euroopa Liidu liikmesriigi territooriumile lahkumisel peab rentnik rendileandjalt mistahes sellisest lahkumisest täiendavalt teavitama või (ii) Euroopa Liidu territooriumilt lahkumisel peab rentnik saama rendileandjalt uue nõusoleku ja tasuma mistahes sellise nõusoleku eest käesolevas lõikes nimetatud tasu. Kui (i) rentnik kasutab sõidukit ja lahkub (a) Eesti Vabariigi territooriumilt või muu Euroopa Liidu liikmesriigi territooriumilt teise Euroopa Liidu liikmesriigi territooriumile ilma rendileandjat sellest nõuetekohaselt teavitamata või (b) Euroopa Liidu territooriumilt ilma rendileandja kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis antud eelneva nõusolekuta, (ii) rentnik kasutab sõidukit ja lahkub Eesti Vabariigi territooriumilt, teise Euroopa Liidu liikmesriigi territooriumilt või Euroopa Liidu territooriumilt kooskõlas käesoleva lepingu nõuetega, kuid sõidukit ei ole tagastatud 3 (kolm) kuud pärast Eesti Vabariigi territooriumilt lahkumist Eesti Vabariiki või (iii) rentnik, kes ei ole tagastanud sõidukit 3 (kolm) kuud pärast Eesti Vabariigi territooriumilt lahkumist Eesti Vabariiki ja ei tagasta sõidukit pärast rendileandjalt täiendava teate saamist ja rendileandja poolt määratud lisatähtaja jooksul Eesti Vabariiki, on rendileandjal õigus käesolev leping ühepoolselt lõpetada ja/või nõuda, et rentnik maksaks rendileandjale 3 (kolme) kalendripäeva jooksul trahvi 300 EUR (kolmsada eurot).
  8. Kõik haldus- ja muud karistused, trahvid ja muud sõiduki mittenõuetekohasest, ebaseaduslikust valdamisest ja kasutamisest tulenevad summad kannab rentnik vastavalt lepingu lõigetes 8.8, 8.9 ja 8.10 sätestatule. Kui haldus- ja muud karistused, trahvid ja muud sõiduki mittenõuetekohasest, ebaseaduslikust valdamisest ja kasutamisest tulenevad summad omistatakse isikule, kes ei ole rikkumise eest vastutav, on rendileandjal õigus nimetada ja määrata haldus- või muud liiki rikkumise eest vastutav isik. Kui haldus- ja muud karistused, trahvid ja muud tasumisele kuuluvad summad nõutakse sisse rendileandjalt, on rendileandjal õigus nõuda mistahes sellised summad sisse regressi teel rentnikult.
  9. Rentnik on kohustatud tagama lepingu kehtivusajal järgmise:
   1. Järgima sõiduki tootja nõudeid sõiduki kasutamiseks ja hoolduseks, garantiisid, tootja sõiduki kasutamist puudutavate ja sõidukis hoitavate kasutusjuhendites/juhistes/eeskirjades toodud nõudeid, käesolevas lepingus sätestatud rendileandja nõudeid, liiklusseadust, teiste kohaldatavate õigusaktide nõudeid ja sellist tüüpi vara kasutamist ja hooldamist reguleerivaid standardeeskirju.
   2. Sõiduk vastab kõikidele õigusnõuetele ja perioodiliste ülevaatuste (sealhulgas kohustuslike tehnoülevaatuste) nõuetele.
   3. Tehnilist hooldust teostatakse nõuetekohaselt ja kooskõlas sõiduki tehnilise hoolduse juhendis toodud nõuete, eritingimustes sätestatud rendileandja tingimuste ning tootja poolt ja õigusaktides sätestatud tingimustega.
   4. Rentnik kasutab sõidukit ettevaatliku ja hoolsa omanikuna ja ainult selle otsesel otstarbel.
   5. Teavitama rendileandjat ja asjakohast ametiasutust (nt politsei, tuletõrje) viivitamata, kui sõiduk on hävinud, kahjustada saanud või muul viisil kasutuskõlbmatuks muutnud ja/või kui ilmnevad asjaolud, mis takistavad sõiduki valdamist ja kasutamist või selle normaalsete töötingimuste tagamist, ning täitma liiklusõnnetuse deklaratsiooni vormi või tegema muud vajalikud toimingud, et vältida või vähendada sõiduki potentsiaalset kahju ja/või isiku ja vara kahjustamist.
  10. Sõidukit juhtiv rentnik peab olema kaine (vere alkoholisisaldus 0,00%) ja mitte narkootiliste ja/või psühhotroopsete ainete või muude ainete mõju all. Sõidukit on keelatud juhtida haigelt või väsinult, kui see võib ohustada liiklusohutust. Rentnik peab tagama, et teised isikud, kellele rentnik annab õiguse sõidukit ajutiselt vallata või kasutada, järgivad käesolevas lepingus sätestatud sõiduki hooldus- ja kasutusnõudeid. Rentnik vastutab igal juhul nende isikute tegevuse eest, kellele rentnik annab õiguse sõidukit ajutiselt vallata ja kasutada, kui nad rikuvad käesoleva lepingu nõudeid.
  11. Rentnik on kohustatud kasutama sõidukit vastavalt käesoleva lepingu sätetele ja tegutsema mõistlikult ettevaatlikult, vastutustundlikult ja teadlikult. Sõiduki kasutamisel peab rentnik täitma liiklusseaduse nõudeid ja Eesti Vabariigi õigusaktides sätestatud õigusnõudeid ning sõiduki kasutamisel väljaspool Eestit teiste Euroopa Liidu riikide ja kolmandate riikide õigusaktides sätestatud õigusnõudeid.
  12. Rendiperioodi lõpus peab rentnik tagastama sõiduki seisukorras, mis ei ole kehvem kui seisukord, milles rentnik sõiduki vastu võttis, võttes arvesse lepingu lõikes 7.5 sätestatud tavapärast kulumist.
  13. Kui sõidukil tekib rike, armatuurlaual süttivad hoiatussignaalid, kostub kahtlasi helisid või sõiduki ohutu kasutamine on häiritud, peab rentnik sõiduki kasutamise viivitamata katkestama ja helistama tehnilise hoolduse teenusesse, võtma ühendust sõiduki tootja esindajaga ja toimetama selle sõiduki tootja poolt volitatud tehnilise hoolduse ja remonditeenuse osutajale.
  14. Rentnik peab tagama, et sõiduki kasutamine katkestatakse, kui sõidukil tekib rike ja selle edasine kasutamine võib kahjustusi suurendada või ohustada liiklusohutust või kui sõiduki edasine kasutamine võib põhjustada sõidukile suuremaid kahjustusi.
  15. Rentnikul ei ole õigust kasutada sõidukit võidusõitmiseks ega muul spordi- või võistlusotstarbel, kasutada sõidukit õppesõiduks, kasutada sõidukit pidevalt maksimaalsel koormusel (raskete koormate vedamiseks jne, välja arvatud juhul, kui sõiduk on mõeldud kaubaveoks), kasutada sõidukit sõidujagamis- ja/või taksoteenuste osutamiseks ja/või turva- ja/või kullerteenuste osutamiseks ja/või renditeenuste osutamiseks ega kasutada sõidukit otstarbel, milleks see ei ole mõeldud, ega kasutada sõidukit tegevuseks, mis on Eesti Vabariigi ja muude selliste riikide, kus sõidukit kasutatakse (kui see on kohaldatav), õigusaktide kohaselt keelatud. Rentnik peab hüvitama mistahes kahjud, mida rendileandja kannab rentniku ebaseadusliku tegevuse või sõiduki loata kasutamise tõttu.
  16. Rentnik peab tagama, et sõiduk oleks 100% suitsuvaba ja kui sõidukis veetakse lemmikloomi, tohib neid vedada ainult spetsiaalsetes lemmiklooma transpordikonteinerites.
  17. Rentnik peab tagama, et sõiduki tuled ja sõidukis olevad audioseadmed on välja lülitatud, aknad ja katuseluuk suletud ja kõik uksed lukustatud, isegi kui ta pargib sõiduki ainult lühiajaliselt.
  18. Rentnik on teadlik, et sõiduk on varustatud sõiduki telemeetriasüsteemiga, mis edastab rendileandjale lepingus sätestatud sõidukit puudutavat teavet ja võimaldab rendileandjal sõiduki lahtilukustamise ja/või mootori käivitamise keelata. Rendileandjal on õigus oma õigustatud huvi alusel ja poolte kohustuste täitmise eesmärgil saada kogu lepingu kehtivusajal sõiduki telemeetriasüsteemi kaudu andmeid. Lepingu lõikes 12.3 sätestatud lepingu rikkumise korral on rendileandjal õigus omal äranägemisel keelata sõiduki lahtilukustamine ja/või mootori käivitamine.
  19. Rentnikul on rangelt keelatud teha mistahes toiminguid või katseid sõiduki telemeetriasüsteemi andmete lugemiseks, kopeerimiseks, muutmiseks või kustutamiseks. Rentnik kohustub maksma rendileandjale sõiduki telemeetriasüsteemi kahjustamise eest kolme (3) kalendripäeva jooksul trahvi 1000 EUR (üks tuhat eurot).
  20. Rentnik, kes pargib sõiduki selle kasutamisperioodil tasulisse parklasse, on kohustatud sõiduki parkimise eest tasuma.
  21. Rentnik peab sõiduki eest rendiperioodil hoolt kandma – hoidma seda puhtana, sõidukit regulaarselt seest ja väljast pesema ja puhastama. Rentnik peab rendiperioodi lõppemisel või lepingu lõpetamisel tagastama sõiduki rendileandjale lõppemis-/lõpetamiskuupäeval seest ja väljast professionaalselt puhastatuna. Kui rentnik seda kohustust ei täida, peab rentnik hüvitama rendileandja kantud sõiduki puhastamise kulud.
  22. Rendileandjal on õigus sõidukit rendiperioodi vältel kontrollida. Rentnik ei tohi takistada ega vaidlustada rendileandja vastava õiguse kasutamist. Kui rentnik on saanud rendileandja korralduse toimetada sõiduk rendileandja poolt nimetatud sõiduki ülevaatuskohta, on rentnik kohustatud teavitama rendileandjat viivitamata, kuid hiljemalt 5 (viie) tööpäeva jooksul ja leppima rendileandjaga kokku kuupäevas ja kellaajas, mil rentnik toimetab sõiduki rendileandja poolt nimetatud sõiduki ülevaatuskohta.
  23. Kui rentnik soovib paigaldada renditud sõidukile oma etikette, logosid või muid märke, peab rentnik rendileandjaga ühendust võtma, saatma rendileandjale näidised etikettidest, logodest või muudest märkidest, mida ta soovib kasutada, leppima kokku etikettide, logode või muude märkide kasutamises ning hankima selleks rendileandja nõusoleku. Rentnik on teadlik, et nõusoleku maksumus on 30 EUR (kolmkümmend eurot). Rentnik võib kasutada etikette, logosid või muid märke üksnes siis, kui rendileandja on sellega nõus ja need heaks kiidab. Rendileandjal on õigus keelata rentnikul sõidukil etikettide jms kasutamine, kui need on vastuolus rendileandja või kolmandate isikute maine, õiguste ja õigustatud huvidega.
  24. Ülaltoodud lõikes 6.23 sätestatud õiguste kasutamisel ei tohi rentnik sõidukit kahjustada ega rikkuda rendileandja õigusi ja õigustatud huve, sealhulgas mainet, häid äritavasid ja kolmandate isikute õigusi ja õigustatud huve. Käesoleva lepingu lõppemisel peab rentnik tagastama sõiduki rendileandjale ilma mistahes etikettide, logode või muude märkideta sõidukil (st tagastama sõiduki ilma defektideta).
  25. Kui rentnik rikub lepingu lõigete 6.23 ja 6.24 sätteid, peab rentnik maksma rendileandjale trahvi 500 EUR (viissada eurot) ja hüvitama kõik rendileandja poolt kantud kulud, mida trahv ei kata.
  26. Rentnik peab tasuma rendileandjale heakskiitude, nõusolekute ja muude kinnituste väljastamise eest käesolevas lepingus sätestatud tingimuste kohaselt tasu vahemikus 30 EUR (kolmkümmend eurot) kuni 150 EUR (sada viiskümmend eurot).
 6. SÕIDUKI TAGASTAMINE
  1. Rendiperioodi lõpus lepingu lõppemise või ennetähtaegse lõpetamise tõttu on rentnik kohustatud tagastama sõiduki rendileandjale hiljemalt rendiperioodi viimasel päeval.
  2. Rentnik peab teavitama rendileandjat sõiduki kavandatavast tagastamisest 5 (viis) kalendripäeva ette, kasutades selleks mobiilirakenduses ja/või kodulehel toodud kontaktandmeid. Pärast rentnikult teate saamist peab rendileandja saatma rentnikule mobiilirakenduses ja/või rentniku e-posti aadressile hiljemalt rendiperioodi viimasel päeval teabe sõiduki tagastamisaadressi (kuhu rentnik peab tagastatava sõiduki parkima) ja sõiduki ülevaatuse aja kohta.
  3. Sõiduki tagastamisel rendileandja poolt nimetatud aadressile peab rentnik eemaldama sõidukist eelnevalt kõik isiklikud esemed ja kontrollima, et sõiduki dokumendid ja lisaseadmed jäävad sõidukisse.
  4. Rentnik peab olema rendileandja määratud ajal sõiduki ülevaatusel kohal. Rentnik peab tagastama sõiduki süütevõtme ülevaatuse ajal rendileandjale. Sõiduk tagastatakse rendileandjale sõiduki üleandmis- ja vastuvõtuakti allkirjastamisega. Sõiduki ülevaatuse käigus viiakse läbi esialgne ülevaatus, mille käigus registreerivad pooled sõiduki välise ja sisemise seisukorra, tehes sõidukist fotod ja koostades ülevaatusprotokolli.
  5. Rentnik peab tagastama sõiduki seisukorras, mis ei ole kehvem kui seisukord, milles rentnik sõiduki vastu võttis, võttes arvesse tavapärast kulumist. Sõiduki tavapärase kulumise otsustamisel lähtuvad rendileandja ja rentnik Eesti Liisiühingute Liidu (ELL) ja Autode Müügi- ja Teenindusettevõtete Eesti Liidu (AMTEL) koostatud juhendist, mis on avaldatud Liisinguühingute Liidu kodulehel http://www.liisingliit.ee/regulatsioon/juhendid-ja-aktid pealkirja „Sõiduki kulumi juhend eesti keeles” all (see juhend loetakse lepingu lahutamatuks osaks). Tavapärane kulumine ei hõlma:
   1. katkisi, deformeerunud või muul viisil mehaaniliselt või termiliselt kahjustatud osi;
   2. katkisi instrumente ja mehhanisme;
   3. keremõlke, pragusid värvikihis ja selgeid kriimustusi (värvikiht on kahjustatud kuni krundikihini);
   4. värvikihi kulumist sõiduki tugeva pesemise/puhastamise tõttu;
   5. vigaseid remonditöid ja/või remonditöödest tulenevaid defekte;
   6. pragusid akendes;
   7. akende kriimustusi, mis on tekkinud valest kasutamisest ja/või puhastamisest;
   8. sõiduki salongi kahjustusi, nt põletusi või plekke sõiduki polstril, purunenud plastpaneeli osi, pagasiluuki, akende avamiskäepidemed jne;
   9. kerevigastusi.
  6. Lisaks lõikes 7.5 sätestatud juhtudel lepivad pooled kokku, et sõiduki tavapärane kulumine ei hõlma sõiduki rikkeid, defekte, deformatsioone, kahjustusi, kriimustusi ja muud sõiduki seisukorra halvenemist, mis on põhjustatud asjaolust, et rentnik ei täitnud tehnoülevaatuse tingimusi.
  7. Rentnik on kohustatud hüvitama kõik rendileandja poolt kantud kulud, mis on seotud tagastatud sõiduki defektide kõrvaldamisega ulatuses, mis ületab tavapärast kulumist. Sõidukil esinevad defektid ja nende kõrvaldamise kulud märgitakse poolte poolt allkirjastatavas ja sõiduki üleandmis- ja vastuvõtuaktile lisatavas sõiduki ülevaatusprotokollis rendileandja poolt tellitud ja sõltumatu maineka hindaja (nr [sisestada nimi]) poolt läbiviidud sõiduki kahjustuste hindamise põhjal. Kui pooled ei ole sõidukil esinevate defektide ja/või nende kõrvaldamise kulude osas üksmeelel, tuleb see märkida poolte poolt allkirjastatavas ja sõiduki üleandmis- ja vastuvõtuaktile lisatavas sõiduki ülevaatusprotokollis ning sõiduk tuleb viivitamata toimetada sõiduki tootja poolt volitatud tehnilise hoolduse ja remonditeenuse osutajale eesmärgiga viia läbi sõiduki ülevaatus ja esitada hinnapakkumine sõidukil esinevate defektide kõrvaldamiseks. Rentnikul on õigus (aga mitte kohustus) osaleda sõiduki ülevaatusel sõiduki tootja poolt volitatud tehnilise hoolduse ja remonditeenuse osutaja poolt, kui see on vastava teenuseosutaja eeskirjade kohaselt lubatud. Kõik sõiduki ülevaatusega seotud kulud kannab rentnik, välja arvatud juhul, kui remonditeenuse osutaja tuvastab sõiduki defekti, mis loetakse tavapäraseks kulumiseks, mille kulud kannab rendileandja.
  8. Pooled lepivad kokku ja rentnik on teadlik, et kui sõiduki tagastamise kuupäeval on ilmne, et sõiduki viimasel regulaarse tehnilise hoolduse kuupäeval registreeritud sõiduki läbisõit ületab 3/4 (kolm neljandikku) läbisõidulimiidist, mille rendileandja on sõidukile kuni sõiduki järgmise regulaarse tehnilise hoolduseni määranud, peab rentnik hüvitama rendileandjale 5 (viie) tööpäeva jooksul alates rendileandja vastavasisulise nõude saamisest kõik sõiduki regulaarse tehnilise hoolduse käigus tuvastatud sõiduki defektide kõrvaldamise kulud. Rentnik on teadlik, et seda lepingu sätet kohaldatakse juhul, kui rentnik ei vali mobiilirakenduses või kodulehel „tehnilise hoolduse ja kulunud osade remondi“ lisateenuseid.
 7. POOLTE JA KOLMANDATE ISIKUTE VASTUTUS
  1. Rentnik vastutab lepingu kehtivusajal sõiduki eest täies ulatuses. Rentnik kui sõiduki valdaja kannab lepingu kehtivusajal suurema ohuallika valdaja riisikot ja vastutust.
  2. Kui rentnik ei maksa või viivitab renditasu maksmisega rohkem kui 21 (kakskümmend üks) kalendripäeva, on rendileandjal õigus peatada viivitamata rentniku õigus sõidukit kasutada, nagu on sätestatud lepingu lõikes 8.12. Kui rentnik ei maksa tasumisele kuuluvaid summasid rendileandjale 2 (kahe) nädala jooksul alates rendileandjalt renditasu hilinenud maksmise kohta teate saamisest, on rendileandjal õigus leping ühepoolselt lõpetada.
  3. Rentnik vastutab täielikult nende isikute poolt tekitatud kahju eest, kellele rentnik on sõiduki ajutiseks valdamiseks ja kasutamiseks üle andnud. Kui rentnik annab sõiduki üle isikutele, kellel ei ole õigust seda juhtida, nõustub rentnik maksma rendileandjale kolme (3) kalendripäeva jooksul trahvi 300 EUR (kolmsada eurot). Samuti on rendileandjal õigus peatada viivitamata määramata ajaks sõiduki kasutamine rentniku poolt, nagu on sätestatud lepingu lõikes 8.12.
  4. Rentnik ei vastuta sõidukil esinevate rikete eest, mis tekivad sõiduki kasutamise ajal ja tulenevad sõiduki varasemast kasutamisest või tavapärasest kulumisest tingimusel, et rentnik teavitab rendileandjat sellest viivitamata telefoni teel ja täidab rendileandja antud juhiseid.
  5. Kui sõiduk saab sõiduki kasutamisperioodil kahjustada, hävib või läheb kaotsi (sealhulgas, kuid mitte ainult sõiduki konfiskeerimise korral) või sõiduki lisaseadmed (nt süütevõti) lähevad kaduma, hävivad või saavad kahjustada, kohustub rentnik tingimusteta hüvitama rendileandjale tekkinud kahju, kui kahju on rendileandjale tekkinud järgmise tõttu:
   1. rentnik ei täida või ei täida nõuetekohaselt sõiduki kasutamise ja hooldamise tingimusi;
   2. sõidukiga selliste toimingute tegemine, milleks sõiduk ei ole ette nähtud või mõeldud;
   3. sõiduki kasutamine loata valdaja poolt või kui isikul ei ole õigust selle kategooria sõidukeid või mistahes sõidukeid juhtida;
   4. sõiduki kasutamine rentniku poolt, kellel ei ole õigust selle kategooria sõidukeid juhtida või kellel ei ole õigust sõidukit juhtida;
   5. sõiduki kasutamine rentniku poolt alkoholijoobes või narkootikumide või muude ainete ja psühhotroopsete ainete mõju all, samuti kui rentnik tarbib alkoholi või muid joovastavaid aineid pärast õnnetust enne õnnetuse põhjuste väljaselgitamist, keeldub või väldib alkomeetri/keemilise testi tegemisest (käesoleva lepingu tähenduses loetakse alkoholijoobes või joovastavate ainete mõju all olemist selliselt, nagu on sätestatud kohaldatavates õigusaktides);
   6. sõiduki kasutamine rentniku poolt ja liikluspolitsei või muude pädevate asutuste antud korralduste täitmisest keeldumine;
   7. sõiduki kasutamine rentniku poolt kuriteo toimepanemiseks;
   8. kauba sõidukile/sõidukilt peale-/mahalaadimine;
   9. sõiduki salongi osade/seadmete määrimine, kriimustamine või lõhkumine rentniku, kaasreisijate või lemmikloomade poolt;
   10. keelatud, ohtlike, mürgiste, toksiliste, tuleohtlike, plahvatusohtlike kemikaalide või muude ainete või lasti vedamine, kütteseadmete, lahtise leegi või muude potentsiaalsete tuleallikate kasutamine sõidukis või sõiduki lähedal;
   11. rentniku tahtlus või raske hooletus;
   12. liiklusõnnetusest politseile, tuletõrjele ja/või muudele pädevatele asutustele teatamata jätmine vastavalt sõidukit kindlustanud kindlustusseltsi kindlustuspoliisis sätestatud korrale;
   13. sõiduki kasutamine mistahes spordivõistlusel, võidusõiduks või sporditreeningutel;
   14. rentnik lahkub õnnetuspaigast;
   15. asjaolu, et sõidukit kindlustanud kindlustusselts keeldub kahju hüvitamisest (välja arvatud juhul, kui rentnik tõestab, et kindlustusjuhtum ei ole tingitud tema süüst või teiste rentniku poolt sõidukit valdama ja kasutama volitatud isikute süüst).
  6. Kindlustusseltsi kindlustuseeskirjades sätestatud juhtudel omandab kahjud hüvitanud kindlustusselts õiguse nõuda rentnikult regressi teel (tagasinõudeõigus) sisse kogu kindlustusseltsi poolt väljamakstud kindlustushüvitise summa, kui kahju, mille vastu sõiduk on kindlustatud, põhjustas rentnik või tema tegevus.
  7. Kui sõiduk konfiskeeritakse, peetakse kinni või läheb kaotsi või kui mistahes õigused sõidukile piiratakse rentniku süül sõiduki kasutamise tulemusel või mistahes sellisest kasutamisest tulenevate asjaolude tõttu, peab rentnik rendileandjat sellest koheselt teavitama ja täitma enne sõiduki rendileandjale tagastamist kõik sõidukiga seotud käesolevast lepingust tulenevad kohustused. Samuti peab rentnik hüvitama kõik kahjud, mida rendileandja kannab käesolevas lõikes nimetatud asjaolude tõttu.
  8. Rentnik vastutab täielikult sõiduki kasutusperioodi vältel õigusaktide rikkumise eest ja rendileandja ja kolmandate isikute poolt kantud kahju eest. Kui rentnik ei kasuta sõidukit nõuetekohaselt või rikub muul viisil käesolevat lepingut ja rendileandja kannab seetõttu kahju (nt vastutus kolmandatele isikutele põhjustatud kahju eest, sõiduki põhjustatud keskkonnakahju, halduskaristused, tegevuskulud jne), kohustub rentnik selle kahju täielikult hüvitama. Õigustatud aluste olemasolul võidakse esitada rendileandja valduses olevaid andmeid rentniku ja/või isiku kohta, kellele rentnik on sõiduki ajutiseks valdamiseks ja kasutamiseks üle andnud, riigiasutustele ja/või kohtutäituritele maksude ja trahvide maksmiseks või sissenõudmiseks.
  9. Rentnik vastutab liiklusseaduse ja muude õigusaktide rikkumise eest. Kui rentnik rikub liiklusseadust või muid õigusakte, kohustub rentnik maksma rendileandjale trahvi 20 EUR (kakskümmend eurot), mis loetakse haldustasuks.
  10. Rendileandja nõudmisel peab rentnik maksma lepingus sätestatud mistahes kohustusest üleastumise, rikkumise või mittenõuetekohase täitmise eest trahvi 300 EUR (kolmsada eurot), kui käesolevas lepingus ei ole sätestatud teisiti.
  11. Kui rendiperiood on lõppenud ja seda ei ole pikendatud, kui selline pikendamine on käesoleva lepingu kohaselt võimalik, aga rentnik viivitab sõiduki tagastamisega rohkem kui 1 (üks) kalendripäev, tasub rentnik kahekordset renditasu iga kalendripäeva eest, mil ta sõiduki tagastamisega viivitab. Samuti on rendileandjal õigus võtta lepingu lõikes 8.12 nimetatud meetmeid.
  12. Kui rentnik ei tagasta sõidukit käesolevas lepingus sätestatud juhtudel ja/või viivitab sõiduki eest renditasu maksmisega, on rendileandjal õigus võtta rentnikult sõiduki tagasinõudmiseks ja kättesaamiseks vajalikke meetmeid, et saada sõiduk kätte kohast, kuhu see on pargitud, sealhulgas kasutades sõidukis olevat sõiduki telemeetriasüsteemi (nt keelata sõiduki mootori käivitamine), kolmandaid isikuid ja asutusi. Lepingu käesoleva lõike tähenduses on rendileandjal õigus tulla kohta, kuhu sõiduk on pargitud, ja võtta iseseisvalt meetmeid sõiduki tagasinõudmiseks ja kättesaamiseks, sealhulgas, kuid mitte ainult lukustada sõiduk lahti, siseneda sõidukisse, transportida sõiduk rendileandja valitud kohta (sõidukit juhtides või muud transpordivahendit kasutades) jne. Rentnik nõustub ülaltooduga ja mistahes muude rendileandja poolt võetavate meetmega sõiduki tagasinõudmiseks ja kättesaamiseks ning kinnitab, et rendileandja ei ole kohustatud rentnikku sõiduki kavandatavast tagasinõudmisest ja kättesaamisest (sealhulgas lepingu käesolevas lõikes sätestatud meetmetest) ette teavitama ja et rendileandja võtab kõik sõiduki tagasinõudmiseks ja kättesaamiseks vajalikud meetmed (sealhulgas lepingu käesolevas lõikes sätestatud meetmed) ilma rentniku osaluseta. Rentnik vastutab sõiduki mistahes puudumise või sõiduki mistahes defektide eest, mis tuvastatakse sõiduki üleandmise hetkel ja mida ei saa pidada sõiduki loomulikuks kulumiseks. Kui sõiduk tagastatakse rendileandjale käesolevas lõikes kirjeldatud viisil, peab rentnik hüvitama rendileandjale sõiduki väärtuse vähenemise rentniku süül, välja arvatud juhul, kui väärtuse vähenemine on tingitud loomulikust kulumisest, ning tasuma kõik tasumisele kuuluvad trahvid ja sõiduki tagasinõudmise ja hoiustamise kulud.
  13. Kui rentnik ei tagasta sõidukit õigeaegselt, peab rentnik jätkama rendileandjale kõikide lepingust tulenevate maksete tasumist. Siiski ei tähenda selliste maksete tasumise nõudmine rendileandja poolt, et rendileandja on lepingut pikendanud.
  14. Rendileandja ei vastuta rentniku poolt kantud mistahes kahju eest, sealhulgas, kuid mitte ainult renditasu hüvitamise eest rentnikule, kui rentnik ei saa sõidukit kasutada õnnetuse või muude asjaolude tõttu, mis ei ole tingitud rendileandjast, ega juhul, kui rendileandja võtab lepingu lõikes 8.12 sätestatud meetmeid.
  15. Olenemata sõiduki rikke või kaotsimineku põhjusest peab rentnik täitma õigeaegselt kõiki lepingust tulenevaid kohustusi ja tasuma kõiki makseid, sealhulgas renditasu makset vastavalt käesolevale lepingule seni, kuni rentnik tõestab, et sõiduk on kadunud või saanud kahjustada ilma rentniku süüta.
  16. Arvestades, et pikem rendiperiood mõjutab renditasu määra (st mida pikema rendiperioodi rentnik valib, seda väiksem igakuine renditasu eritingimustes sätestatakse), on rendileandjal lisaks muudele käesolevas lepingus rentniku vastutust reguleerivatele tingimustele – pärast lepingu lõpetamist enne lepingus sätestatud rendiperioodi lõppemist või lepingu lõpetamist rendileandja poolt lepingu lõike 12.3 alusel ja vastavalt muudele rentniku vastutuse küsimusi reguleerivatele tingimustele – õigus vastavalt lepingu lõikes 9.2 ja eritingimustes toodud sätetele arvutada ümber enne lepingu lõpetamist arvutatud rentniku poolt tegeliku sõiduki valdamise ja kasutamise aja eest makstav renditasu ja nõuda rentnikult renditasu vahe hüvitamist. Kui rentnik lõpetab lepingu enne lepingu lõikes 1.9 ja eritingimustes toodud minimaalse rendiperioodi või minimaalse pikendatud rendiperioodi lõppemist või kui rendileandja lõpetab lepingu lõike 12.3 alusel enne antud perioodi lõppemist, peab rentnik tasuma ülejäänud ja tasumata minimaalse rendiperioodi või minimaalse pikendatud rendiperioodi eest tasumisele kuuluva sõiduki renditasu summa. Kui rentnik lõpetab pärast käesoleva lepingu pikendamist lepingu enne lepingu lõikes 1.9 ja eritingimustes toodud minimaalse pikendatud rendiperioodi lõppemist või kui rendileandja lõpetab lepingu lepingu lõike 12.3 alusel enne antud perioodi lõppemist, peab rentnik tasuma ülejäänud ja tasumata minimaalse pikendatud rendiperioodi eest tasumisele kuuluva sõiduki renditasu summa. Rentnik on teadlik, et käesolevas lepingus sätestatud tingimustel vähendatakse rentniku poolt rendileandjale tasumisele kuuluvat renditasu summa vahet rendileandjale tasutud ettemaksu jäägi võrra. Kui ettemaksu jääk ületab rentniku poolt rendileandjale tasumisele kuuluvat vahet ja mistahes muude lepingu alusel tasumisele kuuluvate summade vahet, tagastatakse ettemaksu jääk rentnikule.
  17. Rendileandja vastutab oma lepingust tulenevate kohustuste täitmise eest ja peab hüvitama rentnikule rendileandja poolt kohustuste mittenõuetekohasest täitmisest põhjustatud otsese kahju. Igal juhul ei saa hüvitis olla suurem kui renditasu, mille rentnik tasus kuu ees, mis eelnes lepingu rikkumise kuule rendileandja poolt. Pooled lepivad kokku või vastutavad asutused kehtestavad, et hüvitise summa tuleb lisada järgmisele arvele ja/või arvata maha tulevastest maksetest või arveldada muul seadusega lubatud viisil. Rendileandja ei vastuta kaudsete kahjude eest.
  18. Kõiki ja mistahes lepingus sätestatud karistusi käsitletakse poolte poolt kantava minimaalse kahjuna, mida ei ole vaja tõendada. Karistuste (trahvide või viiviste) tasumine ei vabasta rentnikku kohustusest hüvitada mistahes muu rendileandja poolt kantud kahju, mida karistus ei kata. Igal juhul ei vabasta lepingus sätestatud karistuste kohaldamine rentnikku oma kohustuste täitmisest.
 8. TASUMINE
  1. Rentnik tasub rendileandjale eritingimustes sätestatud igakuist renditasu ja kohustub hüvitama rendileandja poolt kantud sõiduki kindlustusega seotud kulud ning maksma rendileandja igakuiseid kindlustusmakseid, mille summa on märgitud lepingu eritingimustes. Igakuise renditasu maksmise kord ja tingimused kohalduvad mutatis mutandis sõiduki kindlustusega seotud kindlustusmaksete tegemisele.
  2. Rentnik on teadlik, et renditasu määr sõltub ka rendiperioodi pikkusest, mis on jagatud tasanditeks, mis sõltuvad rendiperioodist ja on märgitud mobiilirakenduses.
  3. Renditasu hakatakse arvestama hetkest, mil rentnik on täitnud kõik eeltingimused, sealhulgas maksnud lepingu lõikes 3.10 nimetatud ettemaksu ja seda arvestatakse kogu rendiperioodi vältel kuni lepingu eritingimustes sätestatud rendiperioodi lõpuni ning kui rentnik ei tagasta õigeaegselt sõidukit, siis kuni sõiduki tegeliku tagastamise kuupäevani.
  4. Pärast lepingu sõlmimise tasu maksmist kohustub rentnik maksma rendileandjale lepingu lõikes 3.9 sätestatud ettemaksu.
  5. Igakuine rendisumma arvutatakse sõltuvalt rentniku poolt valitud ettemaksu summast – st igakuist renditasu vähendatakse proportsionaalselt ettemaksu summaga, mis arvutatakse rentniku poolt makstud ettemaksu summa jagamisega rentniku poolt valitud rendiperioodi kuude arvuga (ettemaksu osa).
  6. Igakuise renditasu maksetähtaja viimasel päeval tasaarvestab rendileandja ettemaksu osa selle kuu eest tasumisele kuuluva renditasu summa ja igakuise renditasu vahega.
  7. Rentnik kohustub maksma jooksva kuu igakuist renditasu jooksva kuu lepingu jõustumispäeval, nagu on sätestatud lepingu lõikes 3.10 (nt kui leping jõustub 15. juulil, siis tasutakse iga igakuine makse kuu 15. päeval). Kui see päev ei ole tööpäev, tuleb makse teha rentnikule esitatud käibemaksuarve alusel järgmisel tööpäeval. Kui rentnikule arvet ei esitata, ei vabasta see rentnikku käesolevas sättes sätestatud kuupäeval renditasu maksmise kohustusest.
  8. Igakuine renditasu debiteeritakse automaatselt rentniku mobiilirakenduses määratud pangakaardilt. Kui rentnik on juriidiline isik, tuleb makse teha pangaülekandega rendileandja poolt eritingimustes määratud pangakontole.
  9. Kui rentnikule ei saadeta enne nimetatud maksetähtaega e-kirjaga käibemaksuarvet, on rentnik kohustatud võtma rendileandjaga arve osas ühendust.
  10. Pärast käibemaksuarve kättesaamist peab rentnik 5 (viie) kalendripäeva jooksul kontrollima, kas arvel toodud andmed on õiged, ja teatama rendileandjale e-posti teel arvel esinevatest mistahes vastuoludest. Rentnik peab esitama kõik käibemaksuarvel toodud andmetega seotud nõuded 5 (viie) kalendripäeva jooksul alates arve kättesaamise kuupäevast. Kui rentnik ei esita mistahes nõudeid eelnimetatud tähtaja jooksul, loetakse rentnik arve aktsepteerinuks.
  11. Kui rentnik soovib esitatud käibemaksuarve ümbertegemist või parandamist põhjusel, milles ei ole süüdi rendileandja (nt rentnik on esitanud valed andmed), nõutakse arve ümbertegemise või parandamise eest lisatasu 15 EUR (viisteist eurot).
  12. Rentnik kohustub tasuma rendileandjale viivist 0,05% (null koma null viis protsenti) tasumisele kuuluvast summast iga lepingust tuleneva makse tegemisega viivitamise eest. Samuti kohustub rentnik tasuma rendileandjale rentnikule saadetavate võlateatiste saatmise eest võlgnevuse meeldetuletuse haldustasu 40 EUR (nelikümmend eurot). Rentniku puhul, kes on tarbija, peab rendileandja saatma esimese võlgnevuse meeldetuletuse tasuta. Teise võlateatise saatmise eest kohustub rentnik (tarbija) tasuma rendileandjale tasu 5 EUR (viis eurot).
  13. Rentnik nõustub tasuma trahvid (trahvid ja viivised) ja kahjutasu rendileandjale hiljemalt 10 (kümne) kalendripäeva jooksul pärast rendileandja vastavasisulise nõude saamist (kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis esitatud nõue või rentnikule väljastatud ja e-posti teel edastatud arve loetakse piisavaks), välja arvatud juhul, kui lepingu muudes sätetes on sätestatud teisiti.
  14. Rendileandjal on õigus ühepoolselt tasaarvestada lepingu käesolevas lõikes sätestatud trahvide ja kahjutasu summad muude rentnikult saadud mistahes maksetega, sealhulgas rentniku poolt makstud käesoleva lepingu lõikes 3.9 nimetatud ettemaksuga.
  15. Kui rentnik ei täida oma käesolevast lepingust tulenevaid rahalisi kohustusi ja ei heasta rikkumist 10 (kümne) kalendripäeva jooksul pärast vastavasisulise teate saamist ja olemas on õigustatud alused, on rendileandjal vastavalt lepingu eesmärgile ja õigustatud huvile ning selleks, et kaitsta oma õigusi ja õigustatud huve õigus edastada rentniku võlgu ja võlgnevusi tõendavad dokumendid pädevatele institutsioonidele või asutustele, sealhulgas inkassoteenustele, võlgnike andmete haldajatele, advokaatidele ja riigiasutustele või -ametitele.
 9. SÕIDUKI KINDLUSTUS
  1. Rentnik on teadlik, et rendileandja on kindlustanud sõiduki kogu rendiperioodi ajaks tsiviilvastutuskindlustusega vastutuse vastu sõiduki kasutamisest tuleneva kahju eest (edaspidi kohustuslik liikluskindlustus) ja sõiduki kaskokindlustusega (edaspidi kaskokindlustus) ning nõustub, et rendileandja sõlmib liikluskindlustuse ja kaskokindlustuse kindlustuspoliisid.
  2. Rentnik on teadlik, et kohustusliku liikluskindlustuse hind kehtib 1 (üks) aasta alates lepingu allkirjastamise hetkest. Rentnik on teadlik, et pärast lepingu käesolevas lõikes nimetatud 1 (ühe) aasta pikkuse perioodi lõppemist on rendileandjal õigus ühepoolselt kord aastas muuta kohustusliku liikluskindlustuse hinda, kui rendileandjale osutatavate kolmanda isiku kindlustusteenuste hind või nende teenustega seotud tasud on muutunud. Kaskokindlustuse hind ei muutu alates lepingu sõlmimise hetkest kogu rendiperioodi vältel.
  3. Rendileandja tagab ja teostab kõik toimingud, mis on vajalikud selleks, et sõiduki kohustuslik liikluskindlustus ja kaskokindlustus kehtiksid kogu rendiperioodi vältel.
  4. Kohustusliku liikluskindlustuse ja kaskokindlustuse eeskirjad on avaldatud mobiilirakenduses ja/või kodulehel. Kohustusliku liikluskindlustuse poliis ja tingimused on lisatud lisadena käesoleva lepingule.
  5. Käesoleva lepingu sõlmimisega kinnitab rentnik, et on lugenud ja tutvunud kohustusliku liikluskindlustuse ja kaskokindlustuse eeskirjadega, sõiduki kindlustamise tingimuste ja kindlustamata juhtumitega.
  6. Käesoleva lepingu sõlmimisega kinnitab rentnik, et (i) on tutvunud kohustusliku liikluskindlustuse ja kaskokindlustuse eeskirjades toodud kindlustamata juhtumitega ja juhtumitega, mille korral on kindlustusseltsil õigus kindlustushüvitise maksmisest keelduda või kindlustushüvitise summasid vähendada, (b) on tutvunud kaskokindlustuse tingimusteta omavastutuse summaga (see on samuti märgitud eritingimustes), (c) mõistab, et sõidukikindlustuse eeskirjade kohaselt võib kindlustusselts pärast kindlustushüvitise maksmist esitada vajadusel regressi teel nõude süüdlase vastu (tagasinõudeõigus), (d) teab ja mõistab, et rendileandja ei ole kindlustanud sõiduki juhti ja kaasreisijaid kehavigastuste (trauma), õnnetusjuhtumitest põhjustatud tervisekahjustuse ja surmajuhtumite vastu.
  7. Rentnik on kohustatud täitma sõiduki juhi suhtes kohaldatavaid kindlustuseeskirjade nõudeid.
  8. Rentnik on teadlik ja mõistab, et kui sõiduk hävib või saab rendiperioodi vältel kahjustada ja kui teised kolmandad isikud saavad vigastada, vastutab rentnik rendileandja ja/või kolmandate isikute kahjude hüvitamise eest ulatuses, mida ei kata kohustusliku liikluskindlustuse ja kaskokindlustuse poliiside alusel kindlustusselts (välja arvatud juhul, kui rentnik tõestab, et kindlustusjuhtum tekkis ilma tema või teiste isikute süüta, kellele rentnik on andnud õiguse sõidukit ajutiselt vallata ja kasutada). On erinevaid põhjusi, miks kindlustusselts ei pruugi kahju hüvitada (nt tingimusteta omavastutuse tõttu, kindlustussumma on väiksem kui tekkinud kahju summa, tegemist on kindlustamata juhtumiga jne). Rentnik võib sõlmida lisakindlustuse (nt selleks, et mitte kanda kahju juhul, kui kindlustussumma on väiksem kui rendileandja või kolmandate isikute poolt kantud kahju summa) ja/või sõlmida kindlustuse õnnetusjuhtumite tõttu tekkinud kehavigastuse (trauma), tervisekahjustuse, surmajuhtumi jne vastu. Sellisel juhul peaks rentnik konsulteerima temale sobiva ja tema vajadustele vastava kindlustuspoliisi osas sõltumatu kindlustusandja või muu professionaalse nõustajaga.
 10. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMIST PUUDUTAVAD SÄTTED
  1. Isikuandmete töötlemise eesmärgil kohustuvad pooled täitma Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2016/679, 27. aprill 2016, füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta (edaspidi GDPR), Eesti isikuandmete kaitse seadust ja muid isikuandmete kaitset ja töötlemist reguleerivaid asjakohaseid õigusakte.
  2. Rendileandja on rentniku (ja/või rentniku töötaja) sõiduki pikaajaliste renditeenuste eesmärgil töödeldavate isikuandmete vastutav töötleja. Teave selle kohta, kuidas rendileandja isikuandmeid töötleb, samuti andmesubjektide õigused on toodud rendileandja privaatsuspoliitikas, mis on kättesaadav aadressil [märkida link privaatsuspoliitikale].
  3. Rentnik on kohustatud tagama, et tema töötajaid teavitatakse nõuetekohaselt rendileandja privaatsuspoliitikast ning CityBee Eesti OÜ privaatsuspoliitikast, nagu on sätestatud alljärgnevalt.
  4. Rentnik (ja/või rentniku töötaja) on teadlik ja nõustub, et rendileandja poolt osutatavate sõiduki pikaajaliste renditeenuste kasutamiseks peab rentnik (ja/või rentniku töötaja) looma mobiilirakenduses konto ja sellele sisse logima.
  5. Rentnik (ja/või rentniku töötaja) on teadlik ja nõustub, et rendileandja poolt osutatavate sõiduki pikaajaliste renditeenuste kasutamiseks peab rentnik (ja/või rentniku töötaja) kõigepealt saama CityBee Eesti OÜ, registrikood 14646800, aadress Peetri 5, 10411 Tallinn, Eesti, kes on mobiilirakenduse haldur ning mobiilirakenduse kaudu Citybee sõiduki lühiajaliste renditeenuste osutaja, kliendiks. Rendileandja teenuseid ei saa kasutada ilma CityBee Eesti OÜ kliendiks olemata. Rentnik (ja/või rentniku töötaja) on teadlik ja nõustub, et pärast isikuandmete sisestamist mobiilirakendusse saab CityBee Eesti OÜ need isikuandmed oma valdusesse ja töötleb neid andmeid. Sellisel juhul on mobiilirakenduse kaudu töödeldavate isikuandmete iseseisev vastutav töötleja CityBee Eesti OÜ. Teave selle kohta, kuidas CityBee Eesti OÜ isikuandmeid töötleb, kuidas on selliste isikuandmete töötlemine seotud rendileandja poolt käesolevast tulenevate teenuste osutamisel töödeldavate isikuandmetega, samuti andmesubjektide õigused on toodud CityBee Eesti OÜ privaatsuspoliitikas, mis on kättesaadavad aadressil [märkida link privaatsuspoliitikale].
  6. Rentnik (ja/või rentniku töötaja) on teadlik, et rendileandja sõiduki pikaajaliste renditeenuste kasutamisel edastatakse rendileandjale teatud isikuandmeid, et rendileandja saaks osutada rentnikule vastavalt käesolevas lepingus sätestatud tingimustele sõiduki pikaajalisi renditeenuseid. Rentnik (ja/või rentniku töötaja) on teadlik, et lepingu lõpetamisel ja/või kui rentnik (ja/või rentniku töötaja) taotleb oma isikuandmete kustutamist või kasutab muid kohaldatavast õigusest tulenevaid õigusi, ei kohaldu sellest tulenevad meetmed automaatselt CityBee Eesti OÜ suhtes, kui rentnik (ja/või rentniku töötaja) on ka CityBee Eesti OÜ klient. Kui rentnik (ja/või rentniku töötaja) ei ole nõus CityBee Eesti OÜ kliendiks saama ja ei ole nõus, et CityBee Eesti OÜ tema isikuandmeid töötleb, ei tohiks rentnik (ja/või rentniku töötaja) mobiilirakenduses registreeruda ja/või broneerida rendileandja teenuseid.
 11. LEPINGU LÕPPEMINE JA LÕPETAMINE
  1. Leping lõpeb rendiperioodi lõppemisel, kui rentnik (füüsiline või juriidiline isik) ei pikenda lepingut, kui lepingu pikendamine on võimalik.
  2. Rentniku surma korral loetakse leping lõpetatuks ja rendileandjal on õigus võtta sõiduk igal ajal alates rentniku surmahetkest ja/või hetkest, mil rendileandja sai rentnik surmast teada, ilma täiendavate juriidiliste protseduurideta enda valdusesse ja kasutada sõidukit rendileandja äranägemisel.
  3. Rendileandjal on õigus lõpetada käesolev leping ühepoolselt enne selle lõppemist, kui toimub vähemalt üks järgmistest sündmustest, millest igaüht loetakse lepingu oluliseks rikkumiseks, kui rentnik ei heasta mistahes sellist rikkumist rendileandja kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis esitatud nõudmises märgitud aja jooksul (kui rendileandja peab seda konkreetseid asjaolusid silmas pidades võimalikuks):
   1. rentnik ei tasu mistahes lepingust tulenevat summat rohkem kui 21 (kahekümne ühe) kalendripäeva jooksul ja ei tasu seda pärast rendileandja vastavasisulise teate saamist 2 (kahe)  kalendripäeva jooksul alates teate saamisest;
   2. rentnik ei täida või ei täida nõuetekohaselt mistahes muid rendileandja või võlausaldajatega sõlmitud lepinguid või mistahes muid kokkuleppeid, sealhulgas kui rentnik ei täida või ei täida nõuetekohaselt oma garantiidest tulenevaid kohustusi ja ei täida neid 20 (kahekümne) kalendripäeva jooksul alates rendileandjalt saadud rikkumise heastamise nõudmisest või kui rentnik ei täida või ei täida nõuetekohaselt oma maksekohustusi või muid kohustusi võlausaldajate ees, mis on tekkinud muudel õiguslikel alustel. Tasu maksmata jätmine teisele võlausaldajale loetakse lepingu lõpetamise aluseks ainult juhul, kui rendileandja leiab, et selline tasumata jätmine ohustab rentniku käesolevast lepingust tulenevate kohustuste täitmist või nõuetekohast täitmist;
   3. rentnik on esitanud rendileandjale lepingu sõlmimiseks vajalikke puudulikke, ebaseaduslikke või ebatäpseid andmeid sisaldavat teavet või dokumente või on esitanud selliseid puudulikke, ebaseaduslikke või ebatäpseid andmeid lepingu täitmise käigus;
   4. rentniku tegevus/tegevusetus vähendab oluliselt sõiduki väärtust ja selline sõiduki väärtuse oluline vähenemine ületab sõiduki loomulikku kulumist;
   5. rentniku suhtes algatatakse pankrotimenetlus, rentnik on likvideerimisel või kohtusse esitatakse taotlus rentniku või võla ümberkorraldamiseks, rentniku suhtes toimuvad ümberkorraldused (sealhulgas ühinemise või jagunemise teel), suurem osa rentniku varast võõrandatakse või rentnik (juriidiline isik) loetakse muul viisil likvideerituks või rentniku surma korral;
   6. rendileandjal on põhjendatud alus kahtlustada, et sõiduk või rendileandja õigus sõidukile on ohus;
   7. rentnik ei täida rendileandja sõiduki kasutamise (hooldamise), tehnilise hoolduse, sealhulgas tehnoülevaatuse ja remontimise eeskirjade nõudeid;
   8. rentnik rikub lepingut mistahes muul viis peale lõigetes 12.3.1–12.3.7 või 12.3.9–12.3.12 sätestatu ja ei täida oma lepingust tulenevaid kohustusi, väldib lepinguliste kohustuste täitmist ja ei vasta vähemalt kahele korduvale rendileandja poolt saadetud meeldetuletusele ja hoiatusele täita lepingutingimusi ning ei heasta rikkumist 5 (viie) kalendripäeva jooksul alates rendileandja poolt rikkumisest teavitamisest;
   9. toimub teatud sündmus või sündmused, mis võivad rendileandja põhjendatud arvamuse kohaselt avaldada olulist negatiivset mõju rentniku finantsseisundile või ohustada rentniku võimet täita käesolevast lepingust tulenevaid kohustusi;
   10. rentnik sõlmib lepinguid või muid kokkuleppeid, mis koormavad rendileandja õigust sõidukile;
   11. rentnik ei luba sõidukit kontrollida ega hinnata;
   12. sõiduki telemeetriasüsteem on ilma rendileandja kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis esitatud nõusolekuta lahti monteeritud või lahti ühendatud.
  4. Rendileandjal on ülaltoodud lõikes 12.3 sätestatud alustel õigus keelata rendileandja äranägemisel sõiduki lahtilukustamine ja/või mootori käivitamine (sõiduki telemeetriasüsteemi abil). Sõiduki lahtilukustamine ja/või mootori käivitamine võidakse keelata kuni rikkumise heastamiseni või sõiduki tagastamiseni rendileandjale. Kui rendileandja lõpetab lepingu lõikes 12.3 nimetatud mistahes juhtudel, peab rentnik tasuma rendileandjale trahvi 4 (nelja) kuu renditasu summas ja haldustasu summas 150 EUR (sada viiskümmend eurot) lepingu lõpetamise eest.
  5. Leping loetakse lõpetatuks alates lepingu lõikes 12.3 nimetatud teate kuupäevast, kuid mitte varem kui 3 (kolme) tööpäeva jooksul pärast teate saatmist. Kui rikkumine heastatakse enne lepingu lõpetamise kuupäeva, jääb leping rendileandja nõusolekul kehtima.
  6. Pärast lepingu lõpetamist lõikes 12.3 nimetatud mistahes alusel teeb rendileandja vastavalt lepingu lõikes 8.16 sätestatud tingimustele renditasu ümberarvutuse, mille rentnik peab rendileandjale tasuma. Samuti peab rentnik tasuma rendileandjale kõik tasud, otsese ja kaudse kahju ning trahvid, kui rendileandja on kandnud kahju ja/või tekkinud on tingimused trahvide maksmiseks.
  7. Rentnikul on õigus lõpetada leping ühepoolselt mistahes põhjusel enne lepingu lõppemist, andes rendileandjale selles 30 (kolmkümmend) kalendripäeva ette teada. Sellisel juhul peab rentnik maksma lepingu lõikes 8.16 sätestatud tingimustel ümberarvutatud renditasu summa kuni lepingu lõppemiseni, haldustasu 150 EUR (sada viiskümmend eurot) lepingu lõpetamise eest, hüvitama käesoleva lepingu lõpetamisest tulenevad kõik kulud ja maksma trahvi, kui selle maksmine on vajalik ja/või tekkinud on tingimused trahvide maksmiseks.
  8. Pärast lepingu lõpetamist käesolevas sätestatud alustel on rendileandjal õigus ühepoolselt tasaarvestada kõik lepingust tulenevad summad ja võlgnevused, trahvid ja kahju rentnikult saadud mistahes summadega, sealhulgas rentniku poolt vastavalt lepingu lõikele 3.9 makstud ettemaksuga.
  9. Pärast lepingu lõpetamist lepingu lõigetes 12.3 ja 12.7 sätestatud alustel peab rentnik tagastama sõiduki hiljemalt 3 (kolme) tööpäeva jooksul pärast rentnikule lepingu lõpetamise teate esitamist rendileandjale nõuetekohaselt ja õigeaegselt, nagu on sätestatud lepingu lõikes 7.
 12. VÄÄRAMATU JÕUD
  1. Pool on vabastatud vastutusest lepingust tulenevate kohustuste täitamata jätmise eest, kui kohustused jäävad täitmata vääramatu jõu asjaolude tõttu, mis on väljaspool poole kontrolli või mida ei oleks saanud lepingu sõlmimise ajal mõistlikult ette näha ja mille tagajärgi ei oleks olnud võimalik ära hoida. Poolte kohustuste rikkumist rahaliste vahendite puudumise tõttu või lepinguliste kohustuste rikkumist nende töövõtjate poolt ei loeta vääramatu jõu asjaoludeks.
  2. Kui asjaolud, mille tõttu on lepingu täitmine võimatu, on ajutised, on pool vabastatud vastutusest mõistliku perioodi jooksul, arvestades nende asjaolude mõju lepingu täitmisele.
  3. Pool, kes ei täida oma lepingust tulenevaid kohustusi, peab teavitama teist poolt vääramatu jõu asjaoludest ja nende mõjust lepingu täitmisele. Kui teine pool ei saa sellist teadet mõistliku aja jooksul pärast seda, kui lepingu täitmata jätnud pool sai sellistest asjaoludest teada või oleks pidanud nendest teada saama, peab lepingu täitmata jätnud pool hüvitama teate esitamata jätmisest tuleneva mistahes kahju.
  4. Vääramatu jõu asjaolud ei takista rendileandjal lepingu lõpetamist ja/või peatamist ja/või renditasu ja intresside maksmise nõudmist ja/või sõiduki tagastamise nõudmist.
 13. LÕPPSÄTTED
  1. Käesolev leping jõustub lepingu lõikes 3.10 sätestatud hetkest ja kehtib kuni pooled on täielikult täitnud oma lepingust tulenevad kohustused.
  2. Eritingimuste mistahes muudatused, täiendused ja lisad kehtivad üksnes siis, kui need on tehtud kirjalikult ja poolte poolt nõuetekohaselt allkirjastatud. Kui esinevad lepingu lõikes 2.12 sätestatud asjaolud – sõiduki omanik on kolmas isik – rahastaja, ei saa pooled käesoleva lepingu lõikeid 2.12, 4.1, 4.5 ja 11.16 ning lõiget 14.2 muuta ja/või täiendada ilma kolmanda isiku – rahastaja – eelneva nõusolekuta. Rendileandja vastutab sellise nõusoleku saamise ja selle saamise kinnitamise eest ainuisikuliselt.
  3. Rendileandjal on järgmistel asjaoludel, mis loetakse vastaval eesmärgil õigustatud põhjusteks, õigus üldtingimusi ühepoolselt muuta või täiendada:
   1. vastavalt õigusaktides sätestatule;
   2. kui see on nõutav õigusaktide muudatuse, kohtupraktika või pädevate asutuste otsuste tõttu;
   3. kui see on tingitud teatud valdkondades või teatud sõiduki renditeenuses toimuvate arengute tõttu, sh tehniliste lahenduste lõppemine, kliendikogemuse ja rendileandja poolt osutatavate teenuste kvaliteedi paranemine, muudatused ärikeskkonnas, äriprotsessides, kuludes või muudes rendileandja poolt osutatavate teenustega seotud asjakohastes ärilistes parameetrites;
   4. kui see on tingitud vajadusest ajakohastada teenuste osutamisega seotud teatud protsesse, lahendusi või tööriistu;
   5. kui see on tingitud või vajalik muude sarnaste asjaolude või objektiivsete põhjuste tõttu.
  4. Rendileandja teavitab rentnikku üldtingimuste muudatustest, täiendustest ja lisandustest vähemalt 30 päeva ette.
  5. Rentnikul on õigus leping lõpetada, kui üldtingimuste muudatustel, täiendustel ja lisandustel on rentnikule, teenuste kasutamisele või kättesaadavusele oluline negatiivne mõju tingimusel, et rendileandja põhjustab käesolevaga või muul viisil rentnikule olulist negatiivset rahalist koormust. Sellisel juhul on rentnikul õigus lõpetada leping 30 päeva jooksul alates teate saamisest üldtingimuste muudatuste, täienduste ja lisanduste kohta või kuupäeval, mil rendileandja teenust muutis, olenevalt sellest, kumb on hilisem. Sellisel juhul rakenduda punktis 8.16 sätestatud rentniku poolt tasumisele kuuluva renditasu ümberarvestamine.
  6. Käesolevale lepingule kohaldub Eesti Vabariigi õigus. Käesolevast lepingust tulenevad või käesoleva lepingu, selle rikkumise, lõpetamise või kehtivusega seotud mistahes vaidlus, lahkarvamus või nõue lahendatakse läbirääkimiste teel ja kui vaidlust ei ole võimalik läbirääkimiste teel lahendada, siis lahendatakse see Eesti Vabariigi pädevas kohtus.
  7. Lepingus sisalduv ja sellega seotud teave ning kogu käesoleva lepingu täitmise käigus kas teadlikult või juhuslikult avaldatud teave on konfidentsiaalne. Kumbki pool võib avalikustada seda teavet kolmandatele isikutele üksnes ulatuses, mis on vajalik käesoleva lepingu täitmiseks, ja üksnes teise poole kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis antud eelneval nõusolekul, välja arvatud juhul, kui teavet nõuavad seaduste või määruste alusel selle saamiseks õigustatud ametiasutused.
  8. Rendileandjal on õigus loovutada ühepoolselt kõik käesolevast lepingust tulenevad õigused ja kohustused kolmandale isikule, teavitades rentnikku sellest vähemalt kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis. Rentnik ei tohi loovutada ega anda käesolevat lepingut ega sellega seotud mistahes õigusi ja kohustusi mistahes viisil üle.
  9. Kui lepingu mistahes säte satub Eesti Vabariigi seaduste või muude õigusaktidega vastuollu või muutub kehtetuks, ei mõjuta see lepingu ülejäänud sätete kehtivust. Pooled kohustuvad muutma Eesti Vabariigi seaduste või muudete õigusaktidega vastuollu sattunud või kehtetuks muutunud sätet muu õigusaktidega kooskõlas oleva ja kehtiva sättega, mis on oma juriidilise ja majandusliku tähtsuse poolest seadusega vastuolus oleva või kehtetu sättega võimalikult sarnane.
  10. Mistahes teated, nõusolekud ja muu teabevahetus, mille pool võib käesoleva lepingu alusel edastada, loetakse kehtivaks, kui need on esitatud teisele poolele isiklikult kättesaamistõendi vastu, saadetud tähitud kirjaga, faksiga, e-kirjaga mobiilirakenduses  märgitud e-posti aadressile ja edastatud mobiilirakenduse ja/või kodulehe kaudu. Teated loetakse isiklikult kättetoimetatuks nende kättetoimetamise päeval; tähitud kirjaga saadetud teated loetakse kättetoimetatuks 5. (viiendal) tööpäeval nende saatmisele järgnevast kuupäevast, välja arvatud juhul, kui need on tegelikult toimetatud kätte varem ja saadud on kättesaamist kinnitav dokument; faksi või e-postiga saadetud teated loetakse kättesaaduks saatmisele järgneval esimesel tööpäeval; mobiilirakenduse ja/või kodulehe e-postiga saadetud teated loetakse kättetoimetatuks teate saatmise päeval.
  11. Poolte kontaktandmed on toodud mobiilirakenduses ja/või kodulehel. Poole aadressi ja/või muude andmete muutumisel peab vastav pool teavitama teist poolt sellest hiljemalt 3 (kolme) kalendripäeva jooksul pärast asjaomaste andmete muutumist. Kui pool neid nõudeid ei täida, kannab pool käesoleva nõude täitmata jätmisest tulenevaid negatiivseid tagajärgi.
  12. Kui üldtingimuste ja eritingimuste sätete ja eritingimuste lisade vahel esineb mistahes vastuolusid, kohaldatakse eritingimuste sätteid ja eritingimuste lisade sätteid.