et
en ru
Laadige rakendus alla

Privaatsuspoliitika

MYBEE PRIVAATSUSTINGIMUSED

MyBee Estonia OÜ (edaspidi: meie või äriühing) väärtustab ja kaitseb isikuandmete privaatsust ja turvalisust ning sellest tulenevalt selgitame nendes privaatsustingimustes (edaspidi: privaatsustingimused), kuidas töötleme oma klientide ja teiste andmesubjektide (edaspidi: teie) isikuandmeid, kui kasutate: (a) CityBee mobiilirakendust, et kasutada MyBee teenuseid (edaspidi: mobiilirakendus); (b) MyBee sõidukeid – autosid (edaspidi: sõidukid); (c) MyBee veebilehekülge https://www.mybee.ee (edaspidi: veebilehekülg). Samuti selgitame, kuidas töötleme teie andmeid, kui sõlmite meiega teenuste osutamise lepingu, suhtlete meiega telefoni või e-posti teel või suhtlusvõrgustike kaudu MyBee teenuste osas, ning teavitame teid teie kohta kogutud ja/või saadud muu teabe töötlemise tingimustest ja korrast.

 

Käesolevates privaatsustingimustes esitame kõige olulisema struktureeritud teabe teie isikuandmete kaitse kohta – st milliseid isikuandmeid me kogume, kuidas ja miks me neid kasutame, millistel õiguslikel alustel me neid töötleme, kui kaua neid säilitame, kellele neid edastame – ja teie õiguste kohta ning selle kohta, kuidas neid kasutada.

 

Töötleme isikuandmeid kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) 2016/679, 27. aprill 2016, füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus), isikuandmete kaitse seadusega ja muude isikuandmete kaitse valdkonnas kohaldatavate õigusaktidega ning käesolevate privaatsustingimustega.
Kui kasutate veebilehekülge ja/või mobiilirakendust, loeme, et olete need privaatsustingimused läbi lugenud ja nõustute käesolevas dokumendis sätestatud isikuandmete töötlemise eesmärkide, viiside ja korraga. Kui te käesolevate privaatsustingimustega ei nõustu, siis palun ärge kasutage meie veebilehekülge ega mobiilirakendust ning ärge edastage meile oma isikuandmeid ühelgi muul viisil.

 

Nende privaatsustingimuste puhul on tegemist dokumendiga, mis on pidevas muutumises, sellest tulenevalt võime seda täiendada, muuta ja ajakohastada. Kriitilise tähtsusega muudatustest privaatsustingimustes teavitatakse teid täiendavalt, kuid soovitame aeg-ajalt privaatsustingimused üle lugeda.

 

 

1.MÕISTED

Järgnevatel terminitel on privaatsustingimustes alljärgnev tähendus.

 

Meie või äriühing – MyBee Estonia OÜ, osaühing, mis on asutatud ja tegutseb Eesti Vabariigi õiguse alusel, registrikood 16462004, registrijärgse asukoha aadress: Toom-Kuninga 15-60, 10122 Tallinn, Eesti Vabariik.

 

Teenused või MyBee teenused – kõik teenused, mida äriühing teile pakub, muu hulgas (i) sõiduki rentimine (kasutamine), (ii) sõiduki ja selles oleva vara hooldus, teenuste osutamise lepingus täpsustatud kindlustus, (iii) mobiilirakenduses ja veebileheküljel pakutavad muud teenused.

 

Klient – füüsiline isik, kes sõlmis meiega teenuste osutamise lepingu, või kui teenuste osutamise lepingu sõlmis meiega juriidiline isik, siis juriidilist isikut esindav füüsiline isik, samuti füüsiline isik, kellele meiega teenuste osutamise lepingu sõlminud isik on andnud loa sõiduki valdamiseks ja ajutiseks kasutamiseks.

 

Veebilehekülg – veebilehekülg aadressil https://www.mybee.ee.

 

Mobiilirakendus – nutitelefonidele, tahvelarvutitele ja/või muudele mobiilseadmetele mõeldud CityBee tarkvara, mida kasutatakse MyBee sõiduki rentimisega seotud tegevuste tegemiseks: sõiduki broneerimine, lukust lahti tegemine, lukustamine ja/või käesolevates privaatsustingimustes sätestatud muud toimingud. Mobiilirakenduse haldur on CityBee Eesti OÜ, registrikood: 14646800, registrijärgse asukoha aadress: Peetri 5, Tallinn 10411, Eesti Vabariik (edaspidi: mobiilirakenduse haldur).

 

Konto – mobiilirakenduses loodud digitaalne konto.

 

Teenuste osutamise leping – kliendi ja äriühingu vahel sõlmitud leping teenuste osutamiseks (nt mootorsõiduki rendileping).

 

Teistel terminitel on neile isikuandmete kaitse üldmääruses ja/või teenuste osutamise lepingus määratud tähendus.

 

 

2. MILLISEL ÕIGUSLIKUL ALUSEL TEIE ISIKUANDMEID TÖÖTLEME?

Üldiselt töötleme teie käesolevates privaatsustingimustes täpsustatud andmeid järgnevatel õiguslikel alustel:

 • teenuste osutamise lepingu sõlmimiseks, täitmiseks, muutmiseks ja haldamiseks (isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lg 1 p b);
 • oma juriidiliste kohustuste täitmiseks (isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lg 1 p c);
 • enda ja kolmandate isikute õigustatud huvide järgimiseks (isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lg 1 p f);
 • teie nõusolekuga kooskõlas tegutsemiseks (isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lg 1 p a).

 

Kui töötleme teie isikuandmeid õigustatud huvi alusel, oleme kaalunud vastandlikke huve ja otsustanud, et arvestades isikuandmete töötlemise eesmärki ja võetud meetmeid, ei kaalu teie huvid ega põhiõigused ja -vabadused, mis kohustavad isikuandmeid kaitsma, üles meie (või asjakohase kolmanda isiku) huvi teie isikuandmete töötlemise vastu. Kui soovite selle hinnangu kohta lisateavet, võtke meiega ühendust. Ühtlasi on teil õigus esitada vastuväiteid teie isikuandmete töötlemisele õigustatud huvi alusel. Lisateavet oma õiguste kohta leiate allolevast 8. peatükist.

 

Kohaldatavates õigusaktides sätestatud ulatuses ja tingimustele vastavalt võidakse teie isikuandmete töötlemisele kohaldada ühte või mitut eelnimetatud õiguslikku alust. Teie isikuandmete töötlemise eesmärke ja õiguslikke aluseid on üksikasjalikult kirjeldatud allolevas 13. peatükis.

 

 

3.MILLISTEST ALLIKATEST TEIE ISIKUANDMEID SAAME?

 

Peaaegu kõik teie isikuandmed saame teilt, kui sõlmite meiega teenuste osutamise lepingu, kui kasutate mobiilirakendust ja/või veebilehekülge või meie muid teenuseid.

 

Samuti kogub ja saab, kui see on seadusega lubatud ja kui see on vajalik teenuste osutamise lepingu täitmise ja/või teie isikuandmete töötlemise eesmärkide saavutamiseks, äriühing teie kohta teavet järgmistest erinevatest allikatest.

  1. Mobiilirakenduse haldurilt, kui olete mobiilirakenduse installimisel ja selles registreerumisel isikuandmed mobiilirakenduse haldurile juba esitanud. Sellised isikuandmed edastatakse meile, kui soovite saada MyBee teenuseid ja sellega nõustute – kuid ainult ulatuses, mis on vajalik MyBee teenuste osutamiseks. Lisateabe saamiseks vaadake 13. peatükki allpool.

  2. Järgmistelt kolmandatelt isikutelt õiguspärasel alusel:

   • määratud asutustelt – juhiloa kehtivuse perioodilise (regulaarse) kontrollimise andmed;
   • politseilt, kindlustusandjatelt ja muudelt asutustelt või isikutelt – teave liikluseeskirjade rikkumiste, liiklusõnnetuste, äriühingule, sõidukitele või kolmandatele isikutele põhjustatud kahju kohta;
   • makseteenuse pakkujatelt – teave teie maksetehingute kohta;
   • kindlustusandjatelt, ametiasutustelt (nt politsei) ja asutustelt – teave teid puudutavate päringute ja taotluste kohta;
   • võlgade sissenõudjatelt, nõuete haldamise ja krediidireitingu ettevõtetelt – teie võla- või finantsandmed;
   • internetiteenuse pakkujatelt ja sideteenuste pakkujatelt – andmed, mis edastatakse, kui kasutate internetti ja sideteenuseid;
   • teave, mille saame oma teenuseosutajatelt, partneritelt, pädevatelt asutustelt (nt Andmekaitse Inspektsioonis toimuva uurimise ajal) ja käesolevate privaatsustingimuste 4. peatükis viidatud teistelt vastutavatelt töötlejatelt;
   • avalikest registritest – teave, mis on süsteemidest ligipääsetav (kehtib ettevõttekontodele).

 

 

4. KAS JAGAME TEIE ISIKUANDMEID TEISTEGA?

Jah, äriühing avaldab kõik teie isikuandmed või osa neist järgmistele andmesaajatele: erinevad teenuseosutajad, kellega oleme sõlminud teenus- ja andmetöötluslepingud, mobiilirakenduse haldur, äriühinguga samasse kontserni kuuluvad ettevõtted, pädevad asutused ja muud vastutavad töötlejad, kellel on õigus teabele kooskõlas kohaldatava õigusega ja/või meie õigustatud huvidega. Teie nõusolekul võib teie isikuandmeid avaldada ka teie poolt täpsustatud isikutele ja/või ettevõtetele. Täpsemalt järgnevalt.

 1. Äriühing kasutab erinevaid teenuseosutajaid (nt tarkvara, serveri hostimine, andmekeskus, pilveandmetöötlus, IT, maksed, raamatupidamine, maksunõustamine, nõuete haldamine, võlgade sissenõudmine jne). Kõik teenuseosutajad on sõlminud meiega teenus- ja andmetöötluslepingud ning neid käsitatakse teie isikuandmete töötlejatena, kes võivad teie isikuandmeid töödelda ainult meie juhiste kohaselt ja pidades rangelt kinni töötlemise eesmärkidest. Kõik volitatud töötlejad, nagu ka meie, peavad tagama teie isikuandmete turvalisuse kooskõlas kehtivate seaduste ja meiega sõlmitud lepingutega.
 2. Mobiilirakenduse halduril, kes tegutseb sõltumatu vastutava töötlejana, on juurdepääs kõigile mobiilirakendusse sisestatud ja/või mobiilirakenduse poolt loodud andmetele. Mobiilirakenduse haldur pakub meile ka tuvastusteenuseid ja juhilubade kontrollimise, kaugteel lepingu sõlmimise, teenuste maksete halduse, teenuslepingu vahendamise ja muid vajalikke teenuseid. Nende teenuste osutamise ajal töötleb mobiilirakenduse haldur isikuandmeid teenuseosutajana ja teda peetakse teie isikuandmete töötlejaks.
 3. Teenuste tõrgeteta osutamise ja kvaliteedi tagamiseks võib osutuda vajalikuks osade teie isikuandmete edastamine teistele ettevõtetele, kes kuuluvad äriühinguga samasse kontserni. Kõik äriühingu kontserni kuuluvad ettevõtted on teenuseosutajad ja teie isikuandmete töötlejad.
 4. Kui see on vajalik ja õiguslikult põhjendatud, esitame teie isikuandmeid ka teenuseosutajatele, kes on eraldi vastutavad töötlejad, samuti pädevatele asutustele, institutsioonidele, organisatsioonidele ja teistele vastutavatele töötlejatele, kellel on õigus saada teavet kooskõlas kohaldatavate õigusaktide ja/või meie õigustatud huvidega:
  • võtame ühendust (või teevad seda meie poolt valitud teenuseosutajad) ametiasutusega, mis väljastas juhiloa, et teha kindlaks, et teie poolt esitatud juhiluba on kehtiv;
  • õnnetuse korral edastatakse teie andmed kindlustusandjatele ja vajalikel juhtudel ka õnnetusega seotud teistele pooltele;
  • meil on õigus, ja teatud juhtudel kohustus, edastada teave liikluseeskirjade rikkumiste (nt kiiruse ületamise, joobes juhtimise) kohta pädevatele asutustele (nt politseile), tuginedes meile teada olevatele sõiduki andmetele;
  • meil on õigus ja asjakohasel juhul kohustus edastada teave pädevatele asutustele (nt õiguskaitseorganid, kohtud, muud vaidluste lahendamise asutused) pettuste, süütegude ja kuritegude ärahoidmise ning uurimise eesmärgil;
  • juhul kui te ei täida oma teenuste osutamise lepingust tulenevaid rahalisi kohustusi ning ei tasu oma võlgnevust teates täpsustatud perioodi jooksul, on meil õigus edastada teie võlgnevus ja isikuandmed (sealhulgas nimi, isikukood ja muud võlgnevuse tõendid) isikutele, kellele on õigustatud huvi omandada sellised andmed võlahalduse, krediidireitingu ja/või võlgade sissenõudmise eesmärgil;
  • teie isikuandmeid võidakse edastada ka teistele vastutavatele töötlejatele (kindlustusandjad, sõidukite hooldusteenuse osutajad või teised täiendavad teenuseosutajad), kui te tellite täiendavaid teenuseid, samuti sõidukite kapitalirendi teenuse osutajatele ja krediidiasutustele;
  • teie isikuandmeid võidakse edastada ka teenuseosutajatele, kes on sõltumatud vastutavad töötlejad, kelle pakkumisi olete nõustunud saama;
  • parkimisnõuete rikkumiste eest määratud trahvide puhul edastame teie andmed parkimiskorraldajatele või sõidukite teisaldamise ettevõtetele, kes nende nimel meiega ühendust võtavad.

 

5. KAS ME EDASTAME ANDMEID EUROOPA MAJANDUSPIIRKONNAST VÄLJA?

Volitatud ja vastutavad töötlejad, kellega teie isikuandmeid jagame, asuvad tavaliselt Euroopa Liidu või Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) liikmesriikides või säilitavad neile meie poolt usaldatud andmeid Euroopa Liidus või EMP-s. Meil on aga juhtumeid, mille puhul hoolikalt valitud töötlejad (nagu Google, Microsoft Azure jne) ja vastutavad töötlejad (nt suhtlusplatvormide operaatorid LinkedIn, Facebook) töötlevad andmeid väljaspool EMP-d.

 

Järgime põhjalikult järelevalveasutuste praktikat ja suuniseid seoses isikuandmete edastamisega EMP-st välja ning hindame hoolikalt tingimusi, mille alusel andmeid edastatakse ja mille alusel neid võidakse edasi töödelda ja säilitada pärast edastamist EMP-st välja. Selleks, et tagada andmete turvalisus vajalikul tasemel ja kindlustada andmete seaduslik edastamine, allkirjastame võimalusel Euroopa Komisjoni poolt heaks kiidetud lepingu tüüptingimused andmete edastamiseks EMP-st välja või tagame, et seda tehakse muul viisil kooskõlas isikuandmete kaitse üldmäärusega.

 

Kui soovite saada rohkem teavet selle kohta, kuidas tagame teie isikuandmete turvalisuse nende edastamisel EMP-st välja, võtke meiega ühendust allpool 11. peatükis toodud kontaktandmetel.

 

6. KUI KAUA ME TEIE ISIKUANDMEID SÄILITAME?

Me ei säilita teie isikuandmeid kauem, kui see on nõutav töötlemise eesmärgi (eesmärkide) jaoks või seadusega nõutav. Üksikasjad teie isikuandmete töötlemise võimalike eesmärkide ja nendel eesmärkidel töödeldavate isikuandmete säilitamise kestuse kohta on toodud käesolevate privaatsustingimuste 13. peatükis.

 

Pärast teie andmete töötlemise ja säilitamisperioodi lõppemist hävitame teie andmed või muudame need anonüümseks pöördumatult ja usaldusväärselt kohe, kui võimalik, perioodi jooksul, mis on sellise tegevuse tegemiseks mõistlikult vajalik.

 

Kui kooskõlas käesolevate privaatsustingimustega saab samale andmekategooriale erinevate eesmärkide tõttu kohaldada erinevaid töötlemis- ja säilitusperioode, kohaldatakse kohaldatavatest perioodidest pikimat.

 

Teie isikuandmeid saab säilitada kauem kui viidatud käesolevates privaatsustingimustes vaid juhul, kui:

  • teie andmed on vajalikud võlgnevuste, kahjude nõuetekohaseks administreerimiseks (nt te pole täitnud oma rahalisi kohustusi või olete põhjustanud meile või teistele isikutele kahju), vaidluse või kaebuse läbivaatamiseks ja lahendamiseks, meie või kolmandate isikute õigustatud huvide kaitseks;
  • see on vajalik, et me saaksime end kaitsta olemasolevate või ohustavate nõuete või õiguslike meetmete eest ja teostada oma õigusi;
  • esineb põhjendatud kahtlus selliste rikkumiste või ebaseaduslike tegevuste esinemise osas, mille suhtes viiakse või võidakse viia läbi uurimist;
  • see on vajalik, et tagada varukoopiate, infosüsteemide toimimine, vastupidavus, terviklikkus, tegevuste jälgitavus, statistiliste ja muude sarnaste eesmärkide täitmine;
  • õigusaktides on sätestatud teised alused.

 

7. KUIDAS TAGAME TEIE ISIKUANDMETE TURVALISUSE?

Töötleme teie isikuandmeid vastutustundlikult ja turvaliselt kooskõlas meie sisemiste isikuandmete põhimõtetega ja asjakohaste tehniliste ja korralduslike meetmetega, sealhulgas kaitseme isikuandmete loata ja ebaseadusliku töötlemise eest ning juhusliku kaotsimineku, hävimise, kahjustumise, muutmise, avalikustamise ja mis tahes muu ebaseadusliku töötlemise eest. Järgime järgnevaid andmetöötluse põhiprintsiipe:

  • kogume isikuandmeid ainult määratletud ja õiguspärastel eesmärkidel;
  • töötleme isikuandmeid õiglaselt ja ainult algsel eesmärgil;
  • me ei säilita isikuandmeid kauem, kui see on nõutav sätestatud eesmärkide jaoks või õigusaktidega;
  • määrame isikuandmete töötlemise ainult töötajatele, kellele on antud selline õigus ja ametlik juurdepääs;
  • töötleme isikuandmeid ainult asjakohaste tehniliste ja korralduslike meetmete abil;
  • avaldame isikuandmeid kolmandatele isikutele ainult siis, kui selleks on õiguslik alus;
  • vajaduse korral teavitame Andmekaitse Inspektsiooni registreeritud või väidetavatest isikuandmetega seotud rikkumistest;
  • viime läbi korralisi andmekaitsekoolitusi oma töötajatele;
  • viime läbi korralisi sisemisi ja/või väliseid IT turvaauditeid.

Rõhutame, et jälgime regulaarselt oma süsteeme, et avastada võimalikke rikkumisi või rünnakuid, kuid ei ole võimalik tagada internetis edastatava teabe täielikku turvalisust ega vältida rikkumisi, mis võivad tekkida teie hooletuse või andmete teistele avaldamise tõttu. Seda silmas pidades esitate meile oma isikuandmed läbi mobiilirakenduse ja veebilehekülje, kasutades selleks internetiühendust, enda otsusel ja võttes enda kanda kõik seotud riskid.

 

 

8. MILLISED ON TEIE ÕIGUSED?

Kui töötleme teie isikuandmeid käesolevates privaatsustingimustes sätestatud eesmärkidel või kui teil on põhjust arvata, et töötleme teie isikuandmeid, on teil järgmised õigused:

 • saada kinnitus selle kohta, kas teie isikuandmeid töödeldakse või mitte, ja kui see on nii, siis taotleda juurdepääsu oma isikuandmetele ja saada neist koopia;
 • taotleda ebaõigete või mittetäielike isikuandmete parandamist;
 • taotleda isikuandmete kustutamist või töötlemise piiramist;
 • esitada vastuväiteid teie isikuandmete töötlemisele õigustatud huvi alusel või otseturunduse eesmärgil toimuva andmete töötlemise suhtes;
 • saada oma isikuandmeid, mille olete meile esitanud, struktureeritud, masinloetavas vormingus ja edastada need andmed teisele vastutavale töötlejale;
 • oma nõusolek igal ajal tagasi võtta, kui andmetöötlus põhineb teie nõusolekul. Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta enne nõusoleku tagasivõtmist toimunud isikuandmete töötlemise seaduslikkust;
 • esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile (www.aki.ee; info@aki.ee; +372 6828 712; Tatari 39, 10134 Tallinn, Eesti Vabariik) või teie alalise elukoha, töökoha või väidetava rikkumise toimumiskoha liikmesriigi järelevalveasutusele (vt https://edpb.europa.eu/about-edpb/about-edpb/members_en), kuid soovitame esmalt meiega ühendust võtta, et saaksime proovida kõikidele teie muredele üheskoos lahenduse leida.

 

8.1. Õigus saada kinnitus selle kohta, kas teie isikuandmeid töödeldakse, õigus tutvuda oma isikuandmetega ja õigus saada isikuandmetest koopia

Selle õiguse teostamiseks võtke meiega ühendust käesolevate privaatsustingimuste 9. peatükis viidatud viisidel ja me saadame teile kirja teabega selle kohta (või selgitame isiklikult), kuidas saate endale koopia oma isikuandmetest.

 

 

8.2. Õigus isikuandmete parandamisele

Juhul kui teie poolt meile esitatud andmed (nt perekonnanimi, e-posti aadress, telefoninumber) muutuvad, kui muutuvad juhiloa andmed (nt muutsite või uuendasite oma juhiluba) või kui leiate, et meie poolt teie kohta töödeldav teave on ebatäpne või ebaõige, on teil õigus nõuda sellise teabe muutmist või parandamist.

Saate teha teatud parandusi ja muudatusi oma andmetes oma kontol mobiilirakenduses (nt laadida üles uue juhiloa pärast seda, kui eelmine juhiluba aegub). Muudel juhtudel peate meiega privaatsustingimuste 9. peatükis märgitud viisil ühendust võtma ja taotlema, et me parandaksime või muudaksime teie andmeid.

 

 

8.3. Õigus nõusolek tagasi võtta

Juhtudel kui töötleme teie isikuandmeid teie nõusoleku alusel, on teil õigus oma nõusolek igal ajal tagasi võtta ja sellisel juhul teie nõusolekul põhinev andmetöötlus lõppeb.

 

Näiteks saate igal ajal tagasi võtta oma nõusoleku saada pakkumisi ja turundusteavet. Sellise nõusoleku tagasivõtmine ei takista teil meie teenuste kasutamise jätkamist, kuid see tähendab, et me ei saa saata teile pakkumisi, mis võivad teile kasulikud olla. Selle õiguse teostamiseks võtke palun meiega ühendust privaatsustingimuste 9. peatükis viidatud viisidel.

 

 

8.4. Õigus andmete kustutamisele (õigus olla unustatud)

Kui isikuandmete kaitset puudutavates õigusaktides on märgitud teatud olukorrad (nt kui pole enam alust andmete töötlemiseks vms), on teil õigus taotleda, et teie isikuandmed kustutaksime (nt konto mobiilirakenduses, kliendi töötajate kontod ei ole enam kasutuses (pärast teenuste osutamise lepingu lõpetamist) jne). Selle õiguse teostamiseks võtke palun meiega privaatsustingimuste 9. peatükis märgitud viisil ühendust.

 

Käsitame teie taotlust andmete kustutamiseks kui taotlust lõpetada teenuste osutamise leping, mis lõpetatakse kooskõlas teenuste osutamise lepinguga.

 

Kui väljendate soovi „olla unustatud“, ei töötle me enam selliseid andmeid, mis ei ole enam vajalikud sel eesmärgil, milleks neid koguti või muul viisil töödeldi. Pärast seda, kui olete teostanud õigust „olla unustatud“, töödeldakse teie isikuandmeid siiski edasi järgmistel põhieesmärkidel ja järgmistel peamistel õiguslikel alustel (nimekiri ei ole ammendav):

 • mõningaid isikuandmeid töödeldakse edasi raamatupidamis-, maksu- või õigusaktidest tulenevate muude nõuete täitmise eesmärgil kooskõlas isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lg 1 punktiga c (isikuandmete töötlemine on vajalik vastutava töötleja juriidilise kohustuse täitmiseks);
 • GPS-i andmeid (asukohaandmeid) töödeldakse edasi kooskõlas isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lg 1 punktiga f (isikuandmete töötlemine on vajalik vastutava töötleja või kolmanda isiku õigustatud huvi korral, et tuvastada kohaldatavate õigusaktide ja/või teenuste osutamise lepingu rikkumisi);
 • klientide kaebuste ja muude taotluste ning päringute haldamiseks töödeldakse isikuandmeid kooskõlas isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lg 1 punktiga b (isikuandmete töötlemine on vajalik andmesubjekti osalusel sõlmitud teenuste osutamise lepingu täitmiseks) ja/või isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lg 1 punktiga f (andmete töötlemine on vajalik vastutava töötleja või kolmanda isiku õigustatud huvi korral, selleks, et koostada, esitada või kaitsta õigusnõudeid ja/või vastata taotlustele ja päringutele);
 • vaidluste korral, vajaduse korral administreerida kahju ja võlgnevusi või selleks, et esitada meie teisi õigusnõudeid ja kaitsta oma õigusi, töödeldakse mõningaid isikuandmeid edasi kooskõlas isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lg 1 punktiga f (isikuandmete töötlemine on vajalik vastutava töötleja või kolmanda isiku õigustatud huvi korral selleks, et koostada, esitada või kaitsta õigusnõudeid).

Juhul, kui kustutate (desinstalleerite) mobiilirakenduse, ei too see automaatselt kaasa teenuste osutamise lepingu lõpetamist – see jääb jõusse kuni selle lõpetamiseni kooskõlas teenuste osutamise lepinguga.

 

 

8.5. Õigus töötlemise piiramisele

Kui isikuandmete kaitset puudutavates õigusaktides on märgitud teatud asjaolud (kui isikuandmeid töödeldakse ebaseaduslikult ja olete isikuandmete kustutamise vastu ning taotlete selle asemel nende kasutamise piiramist, kui vaidlustate isikuandmete õigsuse ja meil on vaja selle õigsust kontrollida, kui esitate töötlemisele vastuväite meie õigustatud huvi alusel ja me peame kontrollima, kas meie õigustatud huvi on ülimuslik või mitte jne), on teil õigus ka piirata oma isikuandmete töötlemist.  Siiski märgime, et see võib viia selleni, et me ei saada tagada teile kõiki teenuseid, mis võib viia teenuste osutamise lepingu peatamise või lõpetamiseni.

 

Selle õiguse teostamiseks võtke palun meiega privaatsustingimuste 9. peatükis märgitud viisil ühendust.

 

 

8.6. Õigus andmeid ühest süsteemist teise üle kanda

Teil on õigus saada oma isikuandmed, mille olete meile esitanud, struktureeritud, üldkasutatavas ja masinloetavas vormingus ning teil on õigus edastada need andmed teisele vastutavale töötlejale, kui töötlemine põhineb nõusolekul või lepingul ja töötlemine toimub automatiseeritult. Teil on õigus lasta isikuandmed edastada otse teisele vastutavale töötlejale, kui see on tehniliselt teostatav.

 

Selle õiguse teostamiseks võtke meiega ühendust käesolevate privaatsustingimuste 9. peatükis viidatud viisidel ja me saadame teile kirja teabega selle kohta (või selgitame isiklikult), kuidas saate omandada isikuandmetest koopia.

 

 

8.7. Õigus esitada kaebus

Teil on õigus esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile (www.aki.ee; info@aki.ee; +372 6828 712; Tatari 39, 10134 Tallinn, Eesti Vabariik) või teie alalise elukoha, töökoha või väidetava rikkumise toimumiskoha liikmesriigi järelevalveasutusele (vt: https://edpb.europa.eu/about-edpb/about-edpb/members_en).

 

Kuid, kui leiate, et teie isikuandmeid töödeldes rikume isikuandmete kaitset puudutavaid õigusakte, palume, et võtaksite alati esmalt ühendust otse meiega. Usume, et meie heas usus tehtavad jõupingutused on piisavad, et hajutada kõik kahtlused, mis teil võivad olla, et vastata teie küsimustele, et rahuldada teie taotlused ja parandada kõik vead, mille oleme teinud (kui neid on).

 

 

9. KUIDAS SAATE OMA ÕIGUSI TEOSTADA?

Saate oma õiguste teostamise taotlused (kui need puudutavad MyBee teenuseid) esitada meile järgnevatel viisidel:

 • saate igal ajal loobuda uudiskirja tellimisest, klõpsates e-kirjas oleval lingil „Tühista uudiskirja tellimine“;
 • tõuketeavitustest saate loobuda mobiilirakenduse seadetes või oma seadme operatsioonisüsteemi seadeid muutes;
 • saate oma õigusi teostada, esitades digitaalselt allkirjastatud avalduse e-posti teel aadressile info@mybee.ee;
 • saate oma õigusi teostada ka meile helistades ja taotledes oma õigus(t)e teostamist. Sellisel juhul kontrollime esmalt teie isikusamasust, paludes teil märkida oma konto teave või muu teave, mida peaksite teadma ainult teie. Selle kontrollimise teostamise käigus võime saata kontol olnud viimasele kontaktisikule kontrollteate (SMSi või e-kirja), milles palume võtta autoriseerimismeetmeid, esitada täiendavaid dokumente või palume teil esitada kinnituskirja. Juhul kui kontrollimenetlus ebaõnnestub, oleme sunnitud märkima, et te ei ole taotletud andmete andmesubjekt, ja peame teie taotluse tagasi lükkama;
 • saate oma õigusi teostada ka saabudes meie klienditeenindusosakonda ja täites taotluse vormi (sellisel juhul küsime isikut tõendavat dokumenti);
 • juhtudel, kui teil pole kontot või teie kontrollimist ei ole võimalik telefoni teel lõpule viia, saatke meile palun digitaalselt allkirjastatud taotlus e-posti aadressile info@mybee.ee või külastage meie klienditeenindusosakonda.

 

10. KUIDAS TÖÖTLEME TEIE TAOTLUSI OMA ÕIGUSTE TEOSTAMISEKS?

Selleks, et kaitsta teie andmeid ebaseadusliku avalikustamise eest, peame kontrollima teie isikusamasust, kui esitate taotluse oma õigus(t)e teostamiseks. Isikusamasuse kontrollimiseks kasutame eeskätt privaatsustingimuste 9. peatükis märgitud viise.

 

Kui oleme saanud kätte teie taotluse oma õigus(t)e teostamiseks ja kui oleme edukalt läbi viinud eeltoodud kontrollimenetluse, kohustume põhjendamatute viivitusteta, kuid igal juhul mitte hiljem kui ühe kuu jooksul alates teie taotluse kättesaamisest ja kontrollimenetluse lõpetamisest, andma teile teavet meetmete kohta, mida teie taotluse alusel võtsime. Tulenevalt taotluste keerukusest ja arvust on meil õigus pikendada ühekuulist perioodi veel kahe kuu võrra, teavitades teid sellest enne esimese kuu lõppu ja märkides ära sellise pikendamise põhjused.

 

Kui teie taotlus on esitatud elektrooniliselt, esitame ka vastuse teile elektrooniliselt, välja arvatud juhul, kui see on võimatu (nt eriti suuremahulise teabe tõttu) või kui olete taotlenud, et vastaksime teile mõnel muul viisil.

 

Meil on õigus keelduda teie taotluse rahuldamisest oma põhjendatud kirjaliku vastusega, mis on koostatud õigusaktides sätestatud tingimuste ja põhjuste alusel. Anname teile teavet tasuta, kuid juhul, kui taotlused on ilmselgelt alusetud või ebaproportsionaalsed, eelkõige nende korduva sisu tõttu, võime nõuda mõistlikku tasu, et katta halduskulusid, või keelduda teie taotluse alusel tegutsemast.

 

11. KUIDAS SAATE MEIEGA ÜHENDUST VÕTTA?

Vastutav töötleja, kes töötleb teie käesolevates privaatsustingimustes viidatud isikuandmeid, kui kasutate äriühingu teenuseid, on MyBee Estonia OÜ, registrikood: 16462004, registrijärgse asukoha aadress: Toom-Kuninga 15-60, 10122 Tallinn, Eesti Vabariik.

 

Saate võtta meiega ühendust kõikides küsimustes, mis puudutavad käesolevaid privaatsustingimusi ja teie isikuandmete töötlemist, alljärgnevalt:

 

Pange tähele, et palju asjakohast teavet leiab ka meie veebilehekülje korduma kippuvate küsimuste rubriigist.

 

 

12. PRIVAATSUSTINGIMUSTE KEHTIVUS JA MUUDATUSED

Kui me käesolevaid privaatsustingimusi muudame, avaldame nende ajakohastatud versiooni oma veebileheküljel ja mobiilirakenduses. Lisaks teavitatakse teid kõige olulisematest/vajalikumatest muudatustest e-posti teel ja/või muul viisil. Käesolevaid privaatsustingimusi muudeti viimati ja need kehtivad alates X.

 

13. TÄIENDAV TEAVE TEIE ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE KOHTA

Allolevates tabelites, mis on jagatud mugavalt eraldi kategooriatesse, on esitatud täiendav andmetöötlusprotsesside kirjeldus ja üksikasjalik teave selle kohta, kuidas me teie isikuandmeid kogume, töötleme ja säilitame.

 

13.1.KONTO LOOMINE MOBIILIRAKENDUSES

Kui soovite hakata kasutama äriühingu poolt pakutavaid MyBee teenuseid, peate esmalt looma konto mobiilirakenduses, mida haldab mobiilirakenduse haldur, kes tegutseb sõltumatu vastutava töötlejana.

 

Palun arvestage, et mobiilirakenduse kasutamiseks ja MyBee teenustele ligi pääsemiseks peate läbi lugema mobiilirakenduse halduri tingimused ja nendega nõustuma ning ühtlasi hakkama mobiilirakenduse halduri kliendiks. Mobiilirakenduse tingimused ja privaatsustingimused esitatakse teile enne mobiilirakenduse installeerimist ja need on alati kättesaadavad CityBee veebileheküljel aadressil https://citybee.ee/en (lehekülje allosas).

 

Olete teadlik ja mõistate, et MyBee teenuseid saab kasutada vaid läbi mobiilirakenduse, järgides selles sätestatud korda. Juhul kui te ei nõustu hakkama mobiilirakenduse halduri kliendiks või sellega, et teie isikuandmeid töödeldakse läbi mobiilirakenduse, ei saa te MyBee teenuseid kasutada.

 

Andmeliigid

Konto loomise käigus esitate mobiilirakenduse haldurile ja meie saame (pärast seda, kui täidate sõiduki valimise protsessi teise sammu) järgmised andmeid: eesnimi, perekonnanimi, mobiiltelefoni number, e-posti aadress, teie elukoha aadress.

Samuti tehnilised andmed nagu konto loomise kuupäev, konto kinnitamise logi ja andmed, IP-aadress, konkreetsed nõusolekud ja muud tehnilised andmed. 

Isikuandmete töötlemise õiguslikud alused

Teenuste osutamise lepingu sõlmimine, täitmine, muutmine ja haldamine (isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lg 1 p b).

Isikuandmete töötlemise kestus

Kui mobiilirakenduse konto lõpetati/kustutati ilma MyBee või mobiilirakenduse halduri mis tahes teenuseid kasutamata – konto kehtivuse ajal ja maksimaalselt 1 aasta pärast selle lõppemist.

Kõikidel muudel juhtudel mobiilirakenduse konto kehtivuse ajal ja maksimaalselt 5 aastat pärast selle lõppemist.

Privaatsustingimuste 6. peatükis on loetletud juhud ja tingimused, millal teie isikuandmeid võidakse säilitada või muul viisil töödelda ka pikema perioodi jooksul.

 

 

13.2.MOBIILIRAKENDUSE JA TEENUSTE KASUTAMINE

Igasse sõidukisse on paigaldatud elektrooniline süsteem, mis salvestab ja edastab meile teavet sõiduki asukoha, läbitud vahemaa ja kiiruse kohta, samuti muid sõidukiga seotud andmeid. Vajame neid andmeid, et teile teenuseid osutada ja muul viisil teenuste osutamise lepingut täita, samuti selleks, et tagada teenuste osutamise lepingu täitmine teie poolt.

 

Juhul kui ühendate sõiduki kasutamise ajal oma seadme sõiduki seadmetega (nt navigatsiooni-, multimeediasüsteem), siis teie seadme andmed (nt eesnimi, seadmesse salvestatud kontaktid ja Bluetooth’i ID) säilitatakse sõiduki seadmetes, kui te neid sõiduki tootja juhiseid järgides ei kustuta.

 

Kui kasutate teenuseid, on meil õigus regulaarselt kontrollida teie juhiloa kehtivust (kui see esitati füüsilise isiku konto loomiseks). Kui märkame, et teie juhiloa kehtivus hakkab lõppema, võime teiega ühendust võtta (e-kirja või SMS-i teel, tõuketeavituste või muude teavituste kaudu (mobiilirakenduses)) ja teavitada teid juhiloa kehtivuse lõppemisest.

 

MyBee teenuste kasutamisega seotud andmeliigid  

Kui soovite MyBee teenuseid kasutada ja meiega teenuste osutamise lepingu sõlmida, kogume järgnevaid täiendavaid andmeid: maksekaardi andmed (kaardi liik, kaardi neli viimast numbrit, kehtivusaeg).

Füüsilise isiku konto loomise korral kogume me ka järgnevaid andmeid: teie näokujutis (selfi), foto teie juhiloa esiküljest, juhiloa number, isikukood ja/või sünniaeg, kehtivusaeg, teie näokujutis ja muud andmed juhiloalt, riik ja ametiasutus, kes juhiloa väljastas, juhiloa kehtivuse kontrollimise andmed (kasutame selleks teenuseosutajaid), andmed näokujutise võrdlemiseks juhiloal oleva fotoga, juhiloa kontole üles laadimise kuupäev, muud sätted ja süsteemi andmed.

Kui kasutate MyBee teenuseid (füüsilise isiku või ärikliendina), kogume järgnevat: sõiduki broneerimise asjaolu, selle lukustamise/avamise aeg, teave kasutatud sõiduki kohta, sõiduki kasutamise kuupäev ja kellaaeg, sõiduki GPS-i andmed, marsruut, kiirus, läbitud vahemaa, sõidu kestus, muud sõidu ja sõiduki parameetrid, teile osutatud teenuste hind, allahindlused, tasumise asjaolu, arve esitamise asjaolu, võlgnevuse asjaolu ja suurus jne, teie poolt tehtud maksed meie Teenuste eest, muud andmed sooritatud maksetehingute kohta (kuupäev, summa, maksmiseks kasutatud kaardi neli viimast numbrit jne), juhiloa kehtivuse perioodilise (regulaarse) kontrollimise andmed, teave teenuste osutamise lepingu täitmise kohta (rikkumised, trahvid jne), liikluseeskirjade rikkumised. 

Mobiilirakenduse kasutamisega seotud andmeliigid 

Teie seadme operatsioonisüsteem, kasutatava mobiilirakenduse versioon, mobiilirakenduse kasutamise tehnilised ja süsteemi andmed, IP-aadress ja muud tehnilised andmed, mida oleme kogunud.

Siseteave teie konto kohta selleks, et kasutada MyBee teenuseid: konto loomise kuupäev ja olek, kliendi ja konto identifitseerimistunnused, juhiloa lisamise kuupäev, blokeerimise asjaolu (teenuste osutamise lepingu peatamine) ja selle põhjus, konto üksikasjade muutmise tegevused ulatuses, milles need on seotud MyBee teenustega, tegevused kontol, erinevad süsteemsed konto andmed, muu teave, mis on seotud konto kasutamisega selleks, et kasutada MyBee teenuseid.

Isikuandmete töötlemise õiguslikud alused

Teenuste osutamise lepingu sõlmimine, täitmine, muutmine ja haldamine (isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lg 1 p b).

Meie ja kolmandate isikute õigustatud huvi (isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lg 1 p f):

 • tagada, et meie teenuseid saavad tellida ja kasutada vaid juhtimisõigust omavad isikud;
 • tagada, et meie klientide isikusamasust kontrollitakse nõuetekohaselt ja hoitakse ära identiteedivargus;
 • tagada lepinguliste kohustuste täitmine, õiguste kaitse.

Juriidilised kohustused ja õigusaktide nõuded (isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lg 1 p c) järgmistes valdkondades:

 • raamatupidamine, maksud, muud riiklikud kohustused;
 • tarbijate õiguste kaitse;
 • tooteohutus;
 • liiklusohutus, liikluseeskirjad;
 • infoturve.

Isikuandmete töötlemise kestus

Kui teenuste osutamise leping lõpetati enne teenuste kasutamist teenuste osutamise lepingu alusel – konto kehtivuse ajal ja maksimaalselt 1 aasta pärast selle lõppemist.

Marsruudi GPS-i andmed, kiiruse andmed – mitte kauem kui 12 kuud pärast nende loomist.

Kõikidel muudel juhtudel – teenuste osutamise lepingu kehtivuse ajal ja maksimaalselt 5 aastat pärast selle lõppemist.

Privaatsustingimuste 6. peatükis on loetletud juhud ja tingimused, millal teie isikuandmeid võidakse säilitada või muul viisil töödelda ka pikema perioodi jooksul.

 

 

13.3.LEPINGU SÕLMIMINE FÜÜSILISEST ISIKUST ERAKLIENTIDEGA

MyBee teenuste kasutamiseks ei piisa konto loomisest mobiilirakenduses – meiega tuleb sõlmida ka teenuste osutamise leping. Füüsiliste isikute teenuste osutamise leping sõlmitakse ja allkirjastatakse ainult elektrooniliselt mobiilirakenduse kaudu pärast sõiduki mudeli ja konkreetsete renditingimuste valimist ning kõigi mobiilirakenduses nõutud kontrolli- ja kinnitustoimingute sooritamist.

 

Andmeliigid

Teenuste osutamise lepingu sõlmimiseks töötleme järgmisi isikuandmeid: kõik punktis 13.1 nimetatud isikuandmed.

Samuti kogu teenuste osutamise lepingus toodud teave (nt makseviis, ettemaksu summa, kuumaksed, teenuste kestus jne).

Lisaks tehnilised andmed, nagu mobiilirakenduse konto loomise kuupäev, teenuste osutamise lepingu ja privaatsustingimustega nõustumine, kinnituskood, logi andmed, tingimuste viimase versiooniga nõustumise kuupäev, nõusolekud ja IP-aadress.

Isikuandmete töötlemise õiguslikud alused

Teenuste osutamise lepingu sõlmimine, täitmine, muutmine ja haldamine (isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lg 1 p b). 

Isikuandmete töötlemise kestus

Teenuste osutamise lepingu kehtivuse ajal ja maksimaalselt 10 aastat pärast selle lõppemist.

Privaatsustingimuste 6. peatükis on loetletud juhud ja tingimused, millal teie isikuandmeid võidakse säilitada või muul viisil töödelda ka pikema perioodi jooksul.

 

 

13.4.LEPINGU SÕLMIMINE ÄRIKLIENTIDEGA

Kui teenuste osutamise leping soovitakse sõlmida ärikliendiga (ettevõte, asutus, organisatsioon), siis isikuandmete kaitse üldmäärust ei kohaldata. Teenuste osutamise lepingu sõlmimise või teenuste osutamisega töötleme aga isikuandmete kaitse üldmääruse kaitse alla kuuluvate äriklientide esindajate/töötajate isikuandmeid.

 

Ärikliendid, kellega sõlmitakse teenuste osutamise leping, tagavad ja võtavad kohustuse, et:

 • neil on õigus edastada meile oma esindajate/töötajate isikuandmed, mis on vajalikud konto loomiseks ja teenuste osutamiseks;
 • nende esindajaid/töötajaid on teavitatud, et ärikliendi esindajal on võimalus näha ja töödelda andmeid nende ärikliendi esindajate/töötajate reiside kohta, kes kasutavad ärikliendi nimel MyBee teenuseid, ja neile osutatud muude teenuste kohta, kui nad kasutavad ärikliendi kontot;
 • nende esindajad/töötajad tutvuvad nii teenuste osutamise lepingu (ja kõigi selle osadega) kui ka käesolevate privaatsustingimustega ning täidavad neid nõuetekohaselt.

Andmeliigid

Äriühingu nimi, aadress, registrikood, KMKR nr (kui juriidiline isik on registreeritud käibemaksukohustuslasena).

Teenuste osutamise lepingu täitmise eest vastutava isiku (ärikliendi esindaja/töötaja) eesnimi, perekonnanimi, ametinimetus, e-posti aadress, telefoninumber, tõend esindamise õigusliku aluse kohta.

Samuti kogu teenuste osutamise lepingus toodud teave (nt sõiduk, makseviis, ettemaksu summa, kuumaksed, teenuste kestus, maksekaardi andmed jne).

Lisaks, kõik muud ärikliendi esindaja/töötaja isikuandmed, nagu täpsustatud 13. peatükis.

Isikuandmete töötlemise õiguslikud alused

Teenuste osutamise lepingu sõlmimine, täitmine, muutmine ja haldamine (isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lg 1 punkt b).

Meie ja kolmandate isikute õigustatud huvi (isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lg 1 p f):

 • sõlmida, täita, muuta ja hallata ärikliendiga sõlmitud teenuste osutamise lepingut;
 • teostada riskihinnangut, kaitsta meie varasid, tagada kolmandate isikute ja nende varade turvalisus;
 • tagada tasude kogumine osutatud teenuste eest, võlgnevuste haldamine ja kahju ohjamine;
 • tagada enda ja kolmandate isikute õiguste ja õigustatud huvide järgimine;
 • tagada mobiilirakenduse ja infosüsteemide toimivus, kui kasutate teenuseid;
 • tagada pettuste ja muude pahausksete tegevuste tõkestamine;
 • administreerida, hallata ja nõuda sisse teie võlgnevusi ning meile ja meie varale tekitatud kahju;
 • tagada teenuste osutamine, tugi ja täiustamine;
 • tagada vajalik teabevahetus ärikliendi volitatud isikutega, kes ei ole teenuste osutamise lepingu pooled.

Juriidilised kohustused ja õigusaktide nõuded (isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lg 1 p c) järgmistes valdkondades:

 • raamatupidamine, maksud, muud riiklikud kohustused;
 • tarbijate õiguste kaitse;
 • infoturve.

Isikuandmete töötlemise kestus

Kogu teenuste osutamise lepingu kehtivuse ajal ja maksimaalselt 5 aastat pärast selle lõppemist või nagu täpsustatud 13. peatükis iga isikuandmete töötlemise eesmärgi juures.

Privaatsustingimuste 6. peatükis on loetletud juhud ja tingimused, millal neid teie isikuandmeid võidakse säilitada või muul viisil töödelda ka pikema perioodi jooksul.

 

 

13.5.KLIENDITEENINDUS – PÄRINGUD, TAOTLUSED, KAEBUSED

Kui võtate meie klienditeeninduskeskusega telefoni teel ühendust ja nõustute telefonikõne salvestamisega, salvestame selle teabe, mida esitate, sealhulgas isikuandmed, et saaksime nõuetekohaselt teie taotluse läbi vaadata ja/või teie küsimusele, taotlusele või kaebusele vastata.

 

Kui võtate meiega ühendust kirjalikus vormis (e-kirja teel või muul viisil), säilitame asjaolu, et meiega ühendust võtsite, ja esitatud teabe, sealhulgas isikuandmed, et saaksime nõuetekohaselt teie taotluse läbi vaadata ja/või vastata teie küsimusele, taotlusele või kaebusele.

 

Andmeliigid

Telefoninumber, millelt helistate, või e-posti aadress, millelt e-kirja saadate, muu teave, mis puudutab teie päringut, sealhulgas, kuid mitte ainult, eesnimi, perekonnanimi, selle sõiduki numbrimärk, millega te sõidate.

Kõne salvestus, kõne tehnilised andmed (kuupäev, kestus jne), kõnede ajalugu.

Kaebuse, taotluse, päringu tekst, kaebuse või muu päringu asjaolude kirjeldus, avarii, liiklusõnnetuse andmed jne, kaebust, taotlust, päringut tõendavad dokumendid, meile esitatud muu teave.

Isikuandmete töötlemise õiguslikud alused

Teie nõusolek (isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lg 1 p a).

Teenuste osutamise lepingu sõlmimine, täitmine, muutmine ja haldamine (isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lg 1 p b).

Isikuandmete töötlemise kestus

Kõnede salvestusi säilitatakse maksimaalselt 6 kuud alates kõne tegemise hetkest.

Teenuste osutamise lepingu täitmisega ja/või veebileheküljega seotud kaebuseid, nõudeid, kirjalikke taotlusi, mis võivad olla seotud vaidlustega, säilitatakse kogu teenuste osutamise lepingu kehtivuse tähtaja jooksul ja mitte kauem kui 5 aastat pärast selle lõppemist, v.a juhul, kui kohaldatakse allpool täpsustatud pikemaid perioode.

Privaatsustingimuste 6. peatükis on loetletud juhud ja tingimused, millal teie isikuandmeid võidakse säilitada või muul viisil töödelda ka pikema perioodi jooksul.

 

 

13.6.OTSETURUSTUS – E-POSTI JA SMS-I TEEL SAADETAVAD TEAVITUSED, PAKKUMISED JA TEAVE

Selleks et pakkuda teile kõige tõhusamat klientide kaasamise kogemust, laiendada pakutavate teenuste valikut ja neid pidevalt täiustada, pakkuda teile asjakohaseid, kaasahaaravaid ja väärtuslikke pakkumisi ning muud teavet meie teenuste kohta, töötleme teie isikuandmeid, saates teile aeg-ajalt üldisi ja isiklikke pakkumisi (sealhulgas meie partnerite pakkumisi) ja muud teavet. Võime saata teile teavitusi, pakkumisi ja teavet erineval viisil: e-posti või SMS-i teel (ainult teie nõusolekul).

 

Saate igal ajal kergesti loobuda e-postiga saadetavate uudiskirjade tellimisest, klõpsates e-kirjas oleval lingil „Tühista uudiskirja tellimine“ või võttes meiega ühendust. Vt ka privaatsustingimuste 9. peatükki.

 

Andmeliigid

Teie nimi, perekonnanimi, e-posti aadress ja/või telefoninumber, riik, linn, sünniaeg, mobiilirakenduse registreerimise olek (täielik/mittetäielik), kliendi liik (füüsiline isik/äriklient), otseturustus nõusolekud ja loobumised.

Mobiilirakenduse versioon ja operatsioonisüsteem, veebilehekülje kasutamise statistika.

Muud statistilised andmed, nagu sõitude arv perioodi kohta, teenustele kulutatud rahasumma, sõidu kuupäev, kellaaeg ja kohad, kasutatud sõiduk (seda teavet kasutatakse anonüümselt). 

Isikuandmete töötlemise õiguslikud alused

Meie õigustatud huvi (isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lg 1 p f, elektroonilise otseturunduse kohta ka Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2002/58/EÜ, 12. juuli 2002, milles käsitletakse isikuandmete töötlemist ja eraelu puutumatuse kaitset elektroonilise side sektoris (eraelu puutumatust ja elektroonilist sidet käsitlev direktiiv), artikli 13 lg 2 ning elektroonilise side seaduse § 1031 lg 3):

 • saata teile üldiseid ja isikupärastatud pakkumisi ja teavet.

Teie nõusolek (isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lg 1 p a):

 • saada teateid meie teenuste kohta, pakkumisi ja muud teavet telefonikõne, e-kirja või SMS-i teel;
 • saata teile mobiilirakenduses tõuketeavitusi;
 • saata teile meie partnerite pakkumisi ja teavet.

Isikuandmete töötlemise kestus

Nõusoleku kehtivusaeg on kuni 36 kuud, kui te seda varem tagasi ei võta. Nõusoleku andmise asjaolu säilitame nõusoleku kehtivuse ajal ja 6 kuud pärast selle kehtivusaja lõppemist.

Privaatsustingimuste 6. peatükis on loetletud juhud ja tingimused, millal teie isikuandmeid võidakse säilitada või muul viisil töödelda ka pikema perioodi jooksul.

 

 

13.7.TURUSTUSVAHENDITE OPTIMEERIMINE

Selleks, et parandada oma erinevate turustusvahendite haldamise tõhusust, võime kasutada kõrgetasemelisi vahendeid, mis aitavad meil koguda teie andmeid seoses teie käitumisega veebileheküljel ja/või huviga meie reklaamide vastu, mida kuvatakse veebileheküljel jne. Sellel eesmärgil võime kogutud andmeid analüüsida ja hinnata oma turustusotsuste tõhusust, tootlikkust ja tasuvust (nt hinnata kanaleid, kus reklaame kuvatakse, nende arvu jne) ning teha paremaid turustusotsuseid, et tõhusamalt klientide tähelepanu püüda.

 

Andmeliigid

Kliendi seadmega seotud tehniline teave, nagu veebilehitseja tüüp, seadme tüüp ja mudel, protsessor, süsteemi keel, mälu, operatsioonisüsteemi versioon, Wi-Fi olek, ajatempel ja -vöönd, seadme liikumine ja muud parameetrid.

Tehnilised identifikaatorid, mis tavapäraselt tuvastavad vaid arvuti, seadme, veebilehitseja või programmi, nagu IP-aadress, kasutajaagent, IDFA (ingl identifier for advertisers, reklaamijate identifikaator), Androidi ID (Androidi seadmetes), Google’i reklaamija ID, muud sarnased unikaalsed identifikaatorid.

Kaasamisteave, s.o reklaamikampaaniate ja kliendi lõplike tegevustega seotud teave, nagu reklaamidele klõpsamine, vaadatud reklaamide kuvamine, publik või rühmad, kellele reklaamikampaania on määratud, reklaamide liik ja veebisait või programm, kus selliseid reklaame kuvati, kliendi poolt külastatud veebisaidid, URL suunavalt saidilt, programmi alla laadimised ja installeerimised ja muud koostoimed, sündmused ja kliendi tegevused programmis (nt valitud sõiduk, klikid, sisenemise aeg jne). 

Isikuandmete töötlemise õiguslikud alused

Teie nõusolek (isikuandmete kaitse üldmääruse artikkel 6 lg 1 p a):

 • meile, et kasutada veebileheküljel küpsiseid.

Meie õigustatud huvi (isikuandmete kaitse üldmääruse artikkel 6 lg 1 p f):

 • grupeerida ja liigitada kliente, testida kasutatud turustusvahendeid ja korraldada turustusvahendite automatiseeritud kasutamist kliendi kaasamiseks kõige tõhusamal viisil. 

Isikuandmete töötlemise kestus

Nõusoleku kehtivusaeg on kuni 36 kuud, kui te seda varem tagasi ei võta. Nõusoleku andmise asjaolu säilitame nõusoleku kehtivuse ajal ja 6 kuud pärast selle kehtivusaja lõppemist.

Privaatsustingimuste 6. peatükis on loetletud juhud ja tingimused, millal teie isikuandmeid võidakse säilitada või muul viisil töödelda ka pikema perioodi jooksul.

 

 

13.8.TURUSTAMINE JA SUHTLUS SOTSIAALMEEDIAS

 

Andmeliigid

Nimi, perekonnanimi, sugu, riik, foto, teave kontol toimuva teabevahetuse kohta („meeldib“, „jälgi“, „kommenteeri“, „jaga“ jne), saadetud teavitused, teave teavituste kohta (sõnumi kättesaamise aeg, sõnumi sisu, sõnumi manused, kirjavahetuse ajalugu jne), kommentaarid, reaktsioonid avaldatud sissekannetele, jagamine, teave meie poolt korraldatavatel üritustel ja/või mängudes osalemise kohta.

Isikuandmete töötlemise õiguslikud alused

Teie nõusolek (isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lg 1 p a).

Meie õigustatud huvi (isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lg 1 p f) hallata oma sotsiaalmeedia profiile.

Isikuandmete töötlemise kestus

Sel eesmärgil kasutatavaid isikuandmeid säilitatakse seni, kuni olete konkreetsesse suhtlusvõrgustikku registreeritud või nii, nagu on sätestatud konkreetse sotsiaalvõrgustiku privaatsustingimustes.

Privaatsustingimuste 6. peatükis on loetletud juhud ja tingimused, millal teie isikuandmeid võidakse säilitada või muul viisil töödelda ka pikema perioodi jooksul.

 

13.9.PETTUSTE TÕKESTAMINE, ÕIGUSAKTIDE NÕUETE JÕUSTAMINE, VÕLGNEVUSTE JA KAHJU HALDAMINE

 

Andmeliigid

Teave teie võlgnevuste kohta äriühingule, sealhulgas võlgnevuse summa, kuupäev, ajalugu, teave teenuste osutamise lepingu täitmise kohta.

Teave ettevõtete (nt kindlustusseltsid), ametiasutuste (nt politsei), meditsiiniasutuste, muude organisatsioonide poolt esitatud päringute, taotluste, teabe jne kohta.

Juhiloa andmed, teave sõidukis olnud varade, sõidukis olnud ja/või seda juhtinud teiste isikute kohta (kahju tekitamise, liikluseeskirjade rikkumiste vms korral).

Teave ametiasutustelt algatatud menetluste ja uurimiste jne kohta.

Ettevõttekontode korral andmed avalikest registritest ja infosüsteemidest, mis on meie teenuseosutajatele (kaasatud seoses võlgnevuste ja kahjude administreerimisega, võlgade sissenõudmisega) seaduslikul viisil kättesaadavad.

Kõik muud käesolevates privaatsustingimustes täpsustatud isikuandmed.

Isikuandmete töötlemise õiguslikud alused

Teenuste osutamise lepingu sõlmimine, täitmine, muutmine ja haldamine (isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lg 1 p b).

Meie õigustatud huvi (isikuandmete kaitse üldmääruse artikkel 6 lg 1 p f):

 • teostada riskihinnangut ja riskijuhtimist;
 • tagada enda, oma klientide ja teiste isikute vara, omandiõiguste kaitse;
 • tagada tasude kogumine osutatud teenuste eest, võlgnevuste haldamine, kahju ohjamine;
 • tagada pettuste ja muude pahausksete tegevuste tõkestamine;
 • administreerida, hallata ja nõuda sisse teie võlgnevusi ning meile ja meie varale tekitatud kahju.

Isikuandmete töötlemise kestus

Kogu teenuste osutamise lepingu kehtivuse ajal ja maksimaalselt 5 aastat pärast selle lõppemist.

Privaatsustingimuste 6. peatükis on loetletud juhud ja tingimused, millal teie isikuandmeid võidakse säilitada või muul viisil töödelda ka pikema perioodi jooksul.

 

 

13.10.MAKSUKOHUSTUSTE, RAAMATUPIDAMISKOHUSTUSTE JA MUUDE SEADUSJÄRGSETE KOHUSTUSTE TÄITMINE

 

Andmeliigid

Eesnimi, perekonnanimi, aadress, isikukood, KMKR nr (kui isik on registreeritud käibemaksukohustuslasena), teenuste osutamise lepingu koopia, andmed kasutatud teenuste kohta (teenuste kirjeldus, tasutud hind/summa), väljastatud raamatupidamisdokumendid ja nende üksikasjad, muud raamatupidamis- ja maksuandmed, mida peame seaduste ja muude õigusaktide alusel koguma, töötlema ja säilitama.

Isikuandmete töötlemise õiguslikud alused

Juriidilised kohustused ja õigusaktide nõuded (isikuandmete kaitse üldmääruse artikkel 6 lg 1 p c):

 • raamatupidamine, maksud, muud riiklikud kohustused;
 • tarbijate õiguste kaitse;
 • tooteohutus;
 • infoturve;
 • meie jaoks asjakohased muud valdkonnad.

Isikuandmete töötlemise kestus

Õigusaktides on sätestatud dokumentide ja nendes olevate andmete säilitamise perioodid (nt raamatupidamisdokumentidele, arvetele jne on kehtestatud 7 aasta pikkune periood).

Privaatsustingimuste 6. peatükis on loetletud juhud ja tingimused, millal teie isikuandmeid võidakse säilitada või muul viisil töödelda ka pikema perioodi jooksul.

 

 

13.11.VEEBILEHEKÜLJE ADMINISTREERIMINE, TUGI, TÄIUSTAMINE

 

Andmeliigid

Andmed veebilehekülje kasutamise kohta: andmed seadme operatsioonisüsteemi, kasutamise, muudatuste, seadete, muude süsteemi parameetrite, IP-aadressi, veebilehekülje külastuse kestuse, külastatud lehtede, veebisirvimiseks kasutatavate seadmete ja rakenduste, küpsiste nõusoleku ja kogutud andmete kohta.

Isikuandmete töötlemise õiguslikud alused

Teie nõusolek (isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lg 1 p a):

 • küpsiste kasutamiseks.

Meie või kolmandate isikute poolt järgitav õigustatud huvi (isikuandmete kaitse üldmääruse artikkel 6 lg 1 p f):

 • tagada veebilehekülje ja infosüsteemide turvalisus, vastupidavus, taastatavus, jälgitavus, terviklikkus, tegevuste funktsioneerimine, toimimine.

Isikuandmete töötlemise kestus

Logid ja seotud kanded – kuni 3 kuud.

Küpsised – vt küpsiste kasutamise tingimusi.

Privaatsustingimuste 6. peatükis on loetletud juhud ja tingimused, millal teie isikuandmeid võidakse säilitada või muul viisil töödelda ka pikema perioodi jooksul.

PRIVAATSUSTINGIMUSTE LÕPP.