Kindlustuspoliis

Kaskokindlustuse sertifikaat
Kindlustusandja
Kindlustusterritoorium Euroopa, v.a Ukraina, Valgevene, Venemaa, Aserbaidžaan, Gruusia, Kasahstan, Moldova ja Türgi
Kindlustatud riskid Kohustuslik liikluskindlustus.
Liikluskindlustuse leping sõlmitakse 12 kuuks, mida uuendatakse kuni rendilepingu lõpuni. Aastamakse vaadatakse üle lepingu uuendamisel.

Kaskokindlustus – kindlustusjuhtum on kindlustuslepingus määratletud ootamatu ja ettenägematu sündmus, mille korral
tekib kindlustusandjal kindlustuslepingu täitmise kohustus. Kindlustusmakse on fikseeritud kogu rendilepingu perioodiks.

Asendusauto + autoabi Hüvitatakse autoabi kulud ootamatute juhtumite korral, kui sõidukiga edasisõit on takistatud. Teenus kehtib kindlustuslepingusse märgitud kindlustusterritooriumil ja ainult juhul, kui see tellitakse lepingusse märgitud ERGO autoabi telefoninumbril.

Kui sõidukit ei saa kindlustusjuhtumi tõttu kasutada, pakub kindlustusandja tavakasutuses M1 kategooria sõiduki kindlustusvõtjale asendusautot kuni 60 päevaks aastase kindlustusperioodi jooksul. Asendusauto antakse üle kindlustusandja nimetatud asukohas tööpäeval ning mõistliku aja jooksul.

Omavastutus Ainult tavakasutuses olev sõiduk (mitte kullerteenused).
Põhiomavastuts 300 €
Varguse omavastutus 15%, kuid mitte vähem kui 300 €
Loomale/linnule otsasõidu või selle vältimise (kui see on tuvastatav) omavastutus 0 €
Klaasi paranduse/vahetuse omavastutus 0 €
Varuosade amortisatsioon Sõiduki, mille esmasest registreerimisest ei ole möödas üle viie aasta, varuosadele ei rakendatada varuosade amortisatsiooni.
Remonttööde teostamine Sõiduki taastamine toimub esindustes või muus kindlustusandja poolt heaks kiidetud töökojas.
Lubatud juhid Kõik juhid kel on seaduslik õigus sõidukit juhtida.
Kindlustuskaitse kehtivuse periood Võrdub rendilepingu perioodiga.
Kahjudest teavitamine Teatama juhtunust politseile või päästeametile või mõlemale, kui see on vajalik; vormistama kehtivate õigusaktide kohaselt liiklusõnnetuse, varguse, ärandamise, röövimise, vandalismi politseis; tulekahju nii politseis kui ka päästeametis.
Esimesel võimalusel teatama kindlustusjuhtumist kirjalikult kindlustusandjale, tehes seda isiklikult või esindaja kaudu ning esitades avalduses andmed juhtunu, eeldatava kahju suuruse, tunnistajate, osaliste ja süüdlase kohta, ja täitma edaspidi kindlustusandja esindaja juhiseid.
Kui kindlustusjuhtum on aset leidnud väljaspool Eesti Vabariiki, peab kindlustusvõtja andma hävinud või kahjustatud sõiduki kindlustusandjale üle Eesti Vabariigi territooriumil. Jäänuki Eestisse toomise põhjendatud kulud tuleb enne kooskõlastada kindlustusandjaga, vastavad põhjendatud kulud hüvitatakse kindlustusandjaga kokku lepitud ulatuses.
Võtma viivitamata meetmed sõiduki päästmiseks ja kahju suurenemise ärahoidmiseks ning võimaliku kahju vähendamiseks.
Kahjujuhtumi korral teavitada kindlustusandjat telefonil (+372) 610 6500 või https://ekontor.ergo.ee/kahjuteade-soiduk
Täiendavad teated: politseid tuleb teavitada igast sündmusest, kui:
– keegi sai vigastada või hukkus;
– õnnetuse osapooled on eriarvamusel toimunud õnnetuse vastutuse osas;
– õnnetuse käigus sai kahjustada kolmanda isiku vara ja see isik ei viibi sündmuskohal;
– teelt väljasõidul juhul, isegi kui kolmanda isiku vara ei ole kahjustatud;
– sõiduk või selle osad on varastatud;
– sõiduk leiti kellegi poolt kahjustatuna ning tegutsege saadud juhiste järgi.
Kindlustustingimused MTPL – https://www.riigiteataja.ee/akt/131032022006?leiaKehtiv 
MOD – https://www.ergo.ee/files/S%C3%B5idukikindlustuse_tingimused_KT_0921_13%20_EST-1.pdf
Autoabi ja asendusauto tingimused https://www.ergo.ee/erakliendile/kaskokindlustus/ergo-autoabi
https://www.ergo.ee/erakliendile/kaskokindlustus/ergo-asendusauto